2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 162-165
Periton Diyaliz Hastalarında Serum Ürik Asit ve 25-Hidroksivitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki
DOI 10.5262/tndt.2018.3037
Serkan BAKIRDÖĞEN1, Necmi EREN2, Sibel GÖKÇAY BEK3, Sara YAVUZ4, Mehmet TUNCAY5
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye
5Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ürik asit, 25-hidroksivitamin D, Periton diyalizi

AMAÇ: Periton diyaliz (PD) hastalarında, serum 25-hidroksivitamin D seviyesinin düşüklüğü kardiyovasküler olay riskinin artışıyla ilişkilidir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda hiperürisemi, mortalite oranında artış ile birliktedir. Çalışmamızın amacı, PD hastalarında serum ürik asit ve 25-hidroksivitamin D arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 48 PD hastası dahil edildi. Her bir hastanın serumundan ürik asit ve 25-hidroksivitamin D eş zamanlı tayin edildi. Hastaların ortalama serum ürik asit ve 25-hidroksivitamin D seviyesi birbiriyle karşılaştırıldı. P-değerinin 0,05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Periton diyalizi hastalarında, ortalama serum ürik asit ve 25-hidroksivitamin D seviyesi arasında istatistiksel anlamlı pozitif yönde bir ilişki saptandı (p=0,003; r=0,427).

SONUÇ: PD hastalarında serum ürik asit ve 25-hidroksivitamin D seviyesi, diyet uyumsuzluğunun bir göstergesi olabilir. PD hastalarında bu iki serum belirteci arasında bir ilişkinin gösterilebilmesi için daha fazla hasta içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.