2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 166-172
Periton Diyalizi Hastalarında Başlangıç Peritoneal Eşitlenme Testi Sonuçlarının Mortaliteye Etkisi
DOI 10.5262/tndt.2018.3042
Egemen CEBECI1, Yunus Emre AYTEKIN2, Abdullah ŞUMNU1, Nilay ŞENGÜL SAMANCI2, Meltem GÜRSU3, Zeki AYDIN1, Ahmet BEHLÜL1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3, Savaş ÖZTÜRK1
1Haseki Education and Research Hospital, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
2Haseki Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
3Bezmialem Vakif University, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Mortalite, Periton diyalizi, Peritoneal eşitlenme testi

AMAÇ: Periton diyalizi (PD) hastalarında klasik mortalite belirteçlerinin yanı sıra bazal peritoneal eşitlenme testi (PET) verilerinin de mortaliteye etkisini araştırdık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 78 hasta dahil edildi. Periton diyalizine başladıktan sonraki ilk PET sonuçları ve eş zamanlı biyokimyasal ve klinik bulguları kaydedildi. Hastaların demografik özellikleri yanında komorbidite varlığı, periton diyalizi modalitesi ve takiplerinde periton modalite değişimi varlığı, peritonit öyküsü, kalsiyum X fosfor, diyalizat volümü, anüri varlığı, ultrafiltrasyon volümü, albümin, normalize protein katabolizma hızı (nPKH), peritoneal geçirgenlik, total Kt/V’yi içeren sağkalım analizi modeli oluşturuldu.

BULGULAR: Yaş ortalaması 55,2±13,8 (%52,6 kadın) yıl ve PD süreleri ise 49,7±26,1 ay idi. Hastaların güncel durumları kontrol edildiğinde 78 hastadan %42,3’ü PD’ye devam etmekte idi, %24,4’ü hemodiyalize geçiş yapmıştı, %6,4’ü böbrek nakli olmuş ve %26,9’u ise ölmüştü. Backward metodu ile uygulanan Cox regresyon analizine göre hasta sağ kalımını belirleyen en önemli faktörler yaş, albümin ve haftalık total Kt/V olarak saptandı. Cox regresyon analizi ‘forward’ metodu ile tekrarlandığında hasta sağ kalımını belirleyen en önemli faktör olarak albümin saptandı.

SONUÇ: Klasik mortalite belirteçleri ile beraber başlangıç PET testi verilerinden periton zarı geçirgenlik tipi, nPKH, PD modalitesi, haftalık total Kt/V, diyalizat volümü, ultrafiltrasyon volümü değerlendirildiğinde hasta sağ kalımını belirleyen en önemli faktör olarak albümin saptandı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.