2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 173-177
Hemodiyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Pedometre ile Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.3049
Derya DUMAN1, Emre ERDEM1, Tevfik ECDER2
1 Dmed Özel Merzifon Diyaliz Merkezi, Amasya, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, Hemodiyaliz, Pedometre

AMAÇ: Kronik hastalığı olanların fiziksel aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. Biz de hemodiyaliz hastalarımızın günlük fiziksel aktivitelerini pedometre ile değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamız 66 hemodiyaliz hastası ile yapıldı. Hastalarımıza pedometre vererek biri hemodiyaliz günü diğeri de diyalize girmediği gün olmak üzere ardışık 2 gün adım sayılarını ölçtük. Hastalarımızın adım sayıları ile klinik özelliklerini karşılaştırdık.

BULGULAR: Pedometre ile adım sayısı ortalama 3426 ± 3357 (278-14713) adım / iki günde idi. 62 (%94) hastamız günde 5000 adımdan daha az adım atmıştı. Hastalarımızın adım sayısı ile hemodiyaliz tedavi süreleri, vücut kitle indeksi, iki diyaliz arası kilo alımı, serum fosfor, albümin, hemoglobin düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon yoktu (p > 0,05). Kadın ve erkek hastalar arasında adım sayısı bakımından fark yoktu (p >0,05). Bununla birlikte hastaların yaşı arttıkça adım sayısı azalmıştı (r= -0,43, p < 0,001). Adım sayısı fazla olan hastaların diyaliz öncesi ölçülen sistolik kan basıncı (r=0,31, p = 0,01) ve diyastolik kan basıncı (r = 0,39, p < 0,001) daha yüksekti. Kardiyovasküler hastalığı olanlar daha az adım atmıştı (p < 0,001).

SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarının önemli kısmı sedanter yaşamaktadır. Yaşlı diyaliz hastalarının ve kardiyovasküler hastalığı olanların fiziksel aktiviteleri daha da azdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.