2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 189-195
Kronik Böbrek Hastalığının Diyaliz Öncesi Evrelerinde Kalp Repolarizasyonu ve Serum Elektrolitlerinin Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.3094
Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN4, Yusuf Selçuk YILDIZ2, Sena ULU3, Fatma Betül GÜZEL4, Suna KALKAN4, Mahmut Egemen ŞENEL4, Kemal GÖÇER2, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Kahramanmaraş, Turkey
3Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Afyonkarahisar, Turkey
4Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kardiyak repolarizasyon, Kronik böbrek hastalığı, Tp-e intervali, QTc, Potasyum

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığında (KBH) kardiyak aritmi riski artmıştır. Diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi komorbiditeler dışında, asidoz üremi ve elektrolit bozukluğu gibi faktörler de bu riske katkıda bulunur. Çalışmanın amacı, diyaliz öncesi KBH evrelerinde elekrokardiyografik (EKG) ventriküler repolarizasyon ölçütlerini değerlendirmek ve elektrolit bozukluğu gibi bunlara etki edebilecek klinik özellikleri saptamaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya evre 3-5 KBH tanılı 107 hasta ve 49 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılardan EKG parametreleri; QT, QTc, Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc ölçümü yapıldı. Klinik özellikler ve serum elektrolitleri kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların ortalama QTc değeri kontrollerden daha yüksekti (p=0.008). QTc ölçümleri ile serum magnezyum ve fosfor seviyeleri arasında pozitif korelasyonlar bulduk. Tp-e, Tp-e/QT and Tp-e/QTc ölçümlerinin serum potasyum seviyeleri ile negatif korele olduğu görüldü (p=0.023, 0.042, 0.013). Klinik özelliklerle yapılan regresyon analizlerinde, bu korelasyona etki eden ilave faktör saptanmadı.

SONUÇ: EKG parametrelerinin ölçümü aritmogenez için ilave risk faktörlerinin tanımlanmasına yardımcı olabilir. Diyaliz öncesi KBH hastalarında, geçmişteki çalışmalardan daha genç bir hasta popülasyonu ile artmış QTc ölçümleri saptadık. Tp-e, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc ölçümleri serum potasyum seviyeleri ile negatif korele idi. Hipokalemi gibi elekrolit denge bozukluklarının, KBH hastalarındaki kardiyak aritmilere olan duyarlılığı açığa çıkarabilmesi mümkündür.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.