2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 211-213
Çocuklarda Aletli Periton Diyalizi Tedavisinde Nadir Görülen Bir Peritonit Etkeni: Pseudomonas Putida
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.21
Belde KASAP DEMIR1,2 Caner ALPARSLAN2, Fatma MUTLUBAŞ2, Önder YAVAŞCAN2, Duygu ERTAN3, Demet ALAYGUT2, Serdar SARITAŞ3, Nejat AKSU2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Yandal Eğitim Kliniği, İzmir, Türkiye
3SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuk, Peritonit, Periton diyalizi, Pseudomonas putida

Gram-negatif bakteri ilişkili peritonitler, kronik periton diyalizi hastalarının izleminde güçlük yaratmaktadır. Özellikle pseudomonas türleri ile ilişkili perionitlerde tedavi güçleşmekte, kateter kaybı söz konusu olabilmektedir. Ancak, bazı suşlar farklılık gösterebilmektedir. Burada, Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ilişkili amiloidoz nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişerek aletli periton diyalizi programına alınan ve P. putida peritoniti geçiren 14 yaşında bir çocuk olgu sunulmuştur. Başvurusundan bir gün önce başlayan karın ağrısı, ateş yüksekliği, kusma ve periton sıvısında bulanıklaşma şikayetleri olup, kabulünde periton sıvısında silme lökositi ve %100 polimorf nüveli lökosit hücresi olan olguya peritonit tanısı konuldu. Periton sıvısı kültürü alınarak ampirik sefepim tedavisi başlanan olgunun kültüründe sefepime duyarlı P. putida üredi. Kateter disfonksiyonu gelişmesi üzerine üç gün süre ile sistemik olarak da sefepim verildi ve intraperitoneal tedavisi ikinci haftanın sonunda kesildi. Olgunun izleminde peritonit tekrarı ya da teknik bir sağ kalım sorununun olmadığı görülmüştür. Virulansı düşük, antibiyotik tedavisine yanıtı yüksek olan ve immünsüpresif hastalarda görülen fırsatçı bir patojen olduğu düşünülen P. putida’nın olgumuzun kullanmakta olduğu kanakinumab ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Olgu, pseudomonal bir peritonit olmasına rağmen, P. putida peritonitinde iki haftalık sefepim monoterapisinin yeterli olduğuna dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.