2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-235
Kronik Böbrek Yetmezliğinde FGF-23, IL-1 ve KIM-1 Düzeyinin Progresyon ve Mortalite Oranları ile İlişkisi
DOI 10.5262/tndt.2018.2972
Emel S. GÖKMEN1, Bennur ESEN2, Ahmet E. ATAY3, Seher KARA4, Müslüm ERDEM5, Dede ŞIT3, Hasan KAYABAŞI3, Saadet P. GÜZEL6, Elif YORULMAZ3
1Eyüp State Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Acıbadem Bakırköy Hospital, Department of Nephrology and Internal Medicine, Istanbul, Turkey
3Bağcılar Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
4Bağcılar Education and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
5Çerkeş State Hospital, Department of Internal Medicine, Çankırı, Turkey
6Bağcılar Education and Research Hospital, Department of Biochemistry, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, FGF-23, IL-1 beta, KIM-1

AMAÇ: Prediyaliz dönem kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda progresyon ve mortalite oranları ile serum Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23), Interleukin 1 beta (IL-1 beta) ve Kidney Injury Molecule 1 (KIM-1) arasındaki ilişki incelendi.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ocak ve Mayıs 2012 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 147 KBY tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın başlangıcı ve 48. ayında hastaların serum FGF-23, IL-1 beta ve KIM-1 düzeyleri ile hemogram ve biyokimyasal parametreleri incelendi.

BULGULAR: Diabetes mellitus (DM) ve hipertansiyon (HT), KBY’nin en sık 2 nedeni idi. 48 aylık takip süresi boyunca 51 hasta (%34.6) kaybedildi. Mortalite oranları ile hastalık evresi, yaş, yüksek C-reaktif protein (CRP) ve ferritin ve düşük albumin düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptandı fakat cinsiyet ve DM varlığının mortalite üzerine etkisi anlamlı izlenmedi. Serum FGF-23, IL-1 beta ve KIM- 1 ile magnezyum, FGF-23 ve IL-1 beta ile ürik asit ve IL-1 beta ile CRP arasındaki ilişkiler anlamlı idi.

SONUÇ: KBY’li hastalarda mortalite oranları ile serum FGF-23, IL-1 beta ve KIM-1’in hem başlangıç hemde 48. ay incelemeleri arasındaki ilişki izlenmezken daha geniş çaplı ve daha uzun takip süreli çalışmalarla KBY progresyon ve mortalite prediktörlerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.