2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 240-248
Gentamisin ile Oluşturulan Deneysel Nefropati Modelinde Adropinin Terapotik Etkisi
DOI 10.5262/tndt.2018.3121
Ahmet GÜLMEZ1, Hüseyin ÇELİKER2, Soykan BİÇİM3, Süleyman AYDIN4 Tuncay KULOĞLU5
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Malatya, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Hastanesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nefropati, Gentamisin, Adropin, Rat

AMAÇ: Çalışmada adropinin, gentamisine bağlı oluşan nefrotoksisitedeki koruyucu etkisi araştırıldı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ratlar 4 gruba ayrıldı: 1) Kontrol grubu: Oral yoldan beslenmesi sağlandı. Herhangi bir enjeksiyon yapılmadı. 2) Adropin grubu (5 pmol/kg/gün): Ratlara her gün 5 pmol/kg/gün adropin intraperitoneal yolla uygulandı. 3) Gentamisin grubu (100 mg/kg/gün): Ratlara her gün 100 mg/kg/gün gentamisin intraperitoneal enjeksiyon şeklinde yapıldı. 4) Adropin+gentamisin grubu (5 pmol/kg/gün adropin+100 mg/kg/gün gentamisin): Ratlara her gün 5 pmol/kg/gün adropin ve 100mg/ kg/gün gentamisin intraperitoneal enjeksiyon şeklinde eş zamanlı yapıldı. Sakrifasyon işlemi sonrası ratlardan, biyokimyasal değerlendirme için kan numuneleri, immüno-histokimyasal değerlendirme ve TUNEL incelemesi için ise böbrek doku örnekleri alındı. ELISA ile dokuda ve serumda adropin düzeyi çalışıldı. Boyamada immünreaktivitenin yaygınlığı (0.1: <%25, 0.4:%26-50, 0.6:%51-75, 0.9:%76- 100) ve şiddeti (0:yok, +0.5: çok az, +1:az, +2: orta, +3:şiddetli) esas alınarak histoskor oluşturuldu. Histoskor= yaygınlık x şiddet olarak değerlendirildi. TUNEL boyamanın değerlendirilmesinde; Harris hematoksilen ile maviye boyanmış çekirdekler normal, kahverengi nükleer boyanma gösteren hücreler apoptotik olarak değerlendirildi. Kesitlerde 10’luk büyütmede rastgele seçilen alanlarda, normal ve apoptotik en az 500 hücre sayıldı. Apoptotik hücrelerin, toplam (normal + apoptotik) hücrelere oranlanması ile Apoptotik indeks (AI)’i hesaplandı.

BULGULAR: Gentamisin verdiğimiz grubun böbrek dokularında adropin düzeyinin azaldığı hem ELISA yöntemiyle hem de immüno-histokimyasal olarak gösterildi. Adropin verdiğimiz grup ile gentamisin verdiğimiz grup karşılaştırıldığında; adropin grubunda TUNEL pozitifliğinde azalma saptandı.

SONUÇ: Çalışmamız, böbrek yetmezliğinde adropin adropin düzeyinin azaldığını ve dışarıdan verilen adropinin gelişen renal hasara karşı koruyucu etkisinin olabileceğini düşündürmüştür.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.