2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 249-253
Hızlı İlerleyen Glomerülonefritler: Tek Merkez Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2018.3131
Özgür CAN1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Fügen VARDAR AKER2, Süleyman BAŞ3, Ali Kaan GÜREN3, Günal BILEK4, Süheyla APAYDIN5, Gülizar MANGA ŞAHIN6
1 Bitlis Tatvan State Hospital, Department of Nephrology, Bitlis, Turkey
2Health Sciences University Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
3Health Sciences University Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
4Bitlis Eren University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics, Bitlis, Turkey
5Health Sciences University Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
6Health Sciences University Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hızlı ilerleyen glomerülonefritler, Kresentrik glomerülonefritler, Remisyon, Lenfosit sayısı

AMAÇ: Hızlı ilerleyen glomerülonefritler böbrek fonksiyonlarının hızlı kaybı ile ilişkilidir. Hızlı ilerleyen glomerülonefrit tanısıyla takip edilen hastaları değerlendirmeyi amaçladık.GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışma 28 hastayı kapsadı. Hastalar remisyon durumları ve başvuru bazal serum kreatinin seviyeleri açısından karşılaştırıldı.BULGULAR: Ortalama yaşları 46,68±15,94 yıl olan yirmi erkek, sekiz kadın hasta değerlendirildi. Bazal serum kreatinin seviyesi yüksek olan hastaların hemoglobin seviyeleri (p=0,01) ve platelet sayıları (p=0,01) bazal serum kreatinin seviyesi düşük olan hastalara göre anlamlı olarak daha düşüktü. Bazal serum kreatinin seviyesi yüksek olan hastaların son hastane başvurusunda hesaplanan e- GFR değerleri, bazal serum kreatinin seviyesi düşük olan hastalara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,03). Taburculuk esnasında diyaliz bağımlı hasta sayısı, bazal serum kreatinin seviyesi yüksek olan hastalarda, bazal serum kreatinin düşük olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,01). Remisyon sağlanan hastalarda remisyon sağlanamayanlara göre ortalama sellüler kresent yüzdesi (p=0,009) ve sklerotik glomerül yüzdesi (p=0,04) anlamlı olarak daha düşüktü. Ölen hastaların lenfosit sayılarının 1000 hücre/mm3 altında olma ihtimali daha yüksekti (p=0,009).

SONUÇ: Serimizde bazal serum kreatinin seviyesi yüksek olan hastalarda hemoglobin seviyesi, platelet sayısı düşük saptandı. Yüksek bazal serum kreatinin seviyesi, yüksek sellüler kresent ve sklerotik glomerül yüzdelerinin kötü renal prognoz ile ilişkili olduğu saptandı. Ölen hastaların daha düşük lenfosit sayısına sahip oldukları gösterildi.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.