2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 262-266
Hemodiyaliz Hastalarında Kognitif Disfonksiyonun Kısa Mental Muayene ve Saat Çizme Testi ile Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.3201
Demet YILDIZ1, Meral SEFEROĞLU1, Aygül GÜNEŞ1, Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU1, Abdülmecit YILDIZ2, Kasım KILIÇ1, C. Bülent GÜL3, Serdar KAHVECİOĞLU3, Ayşegül ORUÇ2, Deniz SIĞIRLI4
1Bursa Specialty Training and Research Hospital, Department of Neurology, Bursa, Turkey
2Uludag University School of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
3Bursa Specialty Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
4Uludag University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Saat Çizme Testi, Kognitif disfonksiyon

AMAÇ: Hemodiyaliz hastalarında sık görülebilen ve tanı almakta zorlanılan kognitif disfonksiyonun kolay uygulanabilir bir test olan kısa mental muayene ve saat çizme testi ile değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji kliniğinde ve özel diyaliz merkezlerinde takipli olan 266 (%88,37) diyaliz hastası ve 35 (%11,63) sağlıklı kontrol grubu alındı. Hastalar bir nöroloji uzmanı tarafınca değerlendirilip, kısa mental muayene ve saat çizme testi uygulandı. Hastaların kısa mental muayene ve saat çizme testi skorları kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, diyabet ve sigara kullanımı açısından fark yoktu. Hipertansiyon görülme oranı diyaliz grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Kısa mental muayene ve saat çizme başarı oranları kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Kısa mental muayene de değerlendirilen yönelim, dikkat ve lisan modalitelerinde hemodiyaliz grubunda anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi. Kısa mental muayenede kayıt hafızası ve hatırlama puanları ile üre arasında negatif yönde anlamlı korelasyon mevcuttu.

SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarında kognitif fonksiyonlar yakın takip edilmelidir. Kognitif fonksiyonlar kısa mental muayene yanında saat çizme testi ile de güvenle takip edilebilir. Kayıt hafızası ve hatırlama puanları ile üre arasındaki ilişki, üremik toksinlerin bellek fonksiyonlarını negatif yönde etkileyebileceğini düşündürmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.