2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 267-271
Sekonder Amiloidozda Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Analizi
DOI 10.5262/tndt.2018.3216
Kadir Gökhan ATILGAN1, Ali Rıza ODABAŞ2, Fatih DEDE3, Mehmet Deniz AYLI1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Amiloidoz, Ailevi Akdeniz Ateşi, Kronik böbrek yetmezliği

AMAÇ: Çalışmamızda AA-amiloidozlu hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya AA-amiloidoz’u olan 59 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup-1 Ailevi Akdeniz Ateşine (FMF) bağlı AA-amiloidozlu 23 hasta ve Grup-2 FMF harici AA-amiloidozlu 36 hastadan oluşmaktaydı. Tüm hastaların laboratuvar ve klinik bulguları gruplar arası karşılaştırıldı.

BULGULAR: Ödem 47 (%79.6), hepatomegali 8 (%13), splenomegali 9 (%14.7), hipertansiyon 21 (%35.6) hastada saptandı. Ortanca yaş, sistolik/diastolik kan basıncı, serum albumin, total kolesterol, kreatinin, proteinüri değerleri Grup-1 ve Grup-2 için sırasıyla: 29 (16-73) ve 50 (16-76) (p: 0.001), 135±12.4 / 73.1±9.2 ve 133±13.1 / 72.4±8.9mmHg (p > 0.05), 3.33±0.86 ve 2.60±0.92 mg/dl (p:0.04), 238.08±115.68 ve 227.77±82.52mg/dl (p>0.05), 2.51±2.74 ve 3.81±3.31mg/dl (p>0.05), 4.35±3.53 ve 5.58±5.10 g/gün (p>0.05) idi. Grup-1’de 5 hasta (%21.7), Grup-2’de 11 hasta (%30.6) renal replasman tedavisi (RRT) alıyordu (p: 0,458).

SONUÇ: Çalışmamızda en sık neden FMF, ikinci sırada bronşektazi idi. FMF’e bağlı amiloidozu olan hastalar, diğer etiyolojilere bağlı amilodozu olanlara göre daha gençti. RRT ihtiyacı her iki grupta benzer saptandı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.