2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 272-276
Diyaliz Hastalarının Öz Bakım Gücü ve Genel Öz Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.3227
Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Kevser GÖKTAŞ1, Şeyma Gül YAPICI1, Bülent TOKGÖZ3,
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Halil Bayraktar Health Services Vocational College, Kayseri, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Sürekli Periton Diyalizi, Öz bakım gücü, Genel yeterlilik

AMAÇ: Bu çalışmada, hemodiyaliz ve Sürekli Periton Diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarının öz bakım gücü ve öz yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi, öz bakım ve öz yeterliliği etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kesitsel tipteki bu çalışmada, Ağustos-Aralık 2016 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine diyaliz için başvuran 143 hasta üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, hastaların demografik-sosyokültürel özelliklerini ve hastalığa ilişkin bilgileri içeren anket formu ile Öz bakım Gücü Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır.

BULGULAR: Erkek hastaların öz bakım gücü puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (106.2±16.6’ya karşı 99.9±20.1). Üniversite mezunu hastaların genel öz yeterlilik puan ortalamaları ilköğretim mezunlarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (70.4±9.5’e karşı 60.7±14.2). Ev hanımı olan hastaların öz bakım puan ortalamaları diğer meslek gruplarına göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (99.0±20.9). Gecekonduda oturan hastaların genel öz yeterlilik puan ortalamaları diğer gruplara göre düşük düzeyde bulunmuştur (53.6±14.2).

SONUÇ: Hemodiyaliz ve SAPD uygulanan hastaların, öz bakım gücü arttıkça genel yeterlilik düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.