2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 277-287
Hemodiyaliz Hastalarında Öz-Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.3229
Hava KURBUN1, İlknur METIN AKTEN2
1 Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli, Türkiye
2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kırklareli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Öz-bakım, Yaşam kalitesi

AMAÇ: Çalışma hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda öz-bakım gücünü etkileyen faktörleri belirlemek ve öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapıldı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırma 01.11.2015-18.03.2016 tarihleri arasında dört hemodiyaliz merkezinde gerçekleştirildi. Örneklemi araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 149 hemodiyaliz hastası oluşturdu. Veriler Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Öz-Bakım Gücü Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF36) kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Hemodiyaliz hastalarının öz-bakım gücünün orta düzeyde olduğu ve bazı sosyodemografik özelliklerin öz-bakım gücünü etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca hastaların öz-bakım gücü ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu belirlendi (p<0.05).

SONUÇ: Bu sonuçlar hemodiyaliz hastalarında öz-bakım gücü arttıkça yaşam kalitesinin arttığını göstermektedir. Bu doğrultuda hemodiyaliz hemşirelerine hastaların öz-bakım gücünü etkileyen faktörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesi ve bu eğitimi hemşirelik uygulamalarına geçirmeleri konusunda teşvik edilmesi önerilebilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.