2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 288-292
Periton Diyalizi Hastalarının Periton Sıvısında Trefoil Faktör 3 Peptid Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
DOI 10.5262/tndt.2018.3251
Gökmen AKTAŞ1, Hakkı ARIKAN2, Ertuğrul ERKEN3, Ebru AŞICIOĞLU2, Mehmet KOÇ2, Çetin ÖZENER2
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Periton diyalizi, Periton sıvısı, Trefoil-faktör3

AMAÇ: Trefoil-faktör3 (TFF3) memelilerin mukus üreten hücreleri ve çeşitli epitel hücrelerinden salgılanan küçük bir peptid hormondur. Epitel hücrelerinin apoptozunu engellediği, migrasyonu artırdığı ve hasara karşı koruyucuğa katkı yaptığı bilinmektedir. Kesitsel çalışmamızda periton sıvısı TFF3 düzeyleri belirlenmiş ve ilişkili faktörler araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kronik periton diyalizi (PD) nedeniyle takip edilen 48 hastanın 12 saatlik değişim sonrası periton sıvısı örnekleriyle, eş zamanlı kan örnekleri toplanmıştır. Periton sıvısı ve serum TFF3 değerleri ELİZA yöntemiyle ölçülmüştür. İstatistiksel değerlendirmede SPSS15.0 programı ile hastaların dosya verileri kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmamızdaki 48 hastanın (erkek/kadın; 24/24, ortalama yaş: 51.6∓13.9 yıl), medyan tedavi süresi 43 ay (3-200), periton sıvısı TFF3 düzeyleri medyan 17.07 ng/ml (2.38-99.4) bulundu. Peritonit sıklığı ile TFF3 arasında ilişki bulunamadı. Hastaların tedavi süresi ile periton sıvısı TFF3 düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.349, p<0.015). Serum PTH ile periton sıvısı TFF3 düzeyi arasında da pozitif korelasyon saptandı. Serum TFF3 düzeyleri medyan 1.56 ng/ml (0.79- 11.05) bulundu. Hastaların serum TFF3 düzeyleri ve klinik özellikleri arasında ilişki saptanmadı. Çok değişkenli analizler sonrasında sadece periton sıvısı TFF3 düzeyi ve diyaliz süresi arasında ilişki olduğu gözlendi.

SONUÇ: PD hastalarının periton sıvısında gösterdiğimiz tedavi süresi ile artan TFF3 düzeyi lokal üretimden veya peritoneal transporttan kaynaklanıyor olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.