2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 293-301
Minimal Değişiklik Hastalığı ve Fokal Segmental Glomerulosklerozda Podosit İlişkili Proteinler ve TGF-β1, WT-1 Ekspresyonu
DOI 10.5262/tndt.2018.3273
Hayriye TATLI DOĞAN1, İpek IŞIK GÖNÜL2, Şebnem KARAKAN3, Mehmet DOĞAN4, Leyla MEMIŞ21
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
3Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
4Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Podosit, Nefrin, FSGS, MCD

AMAÇ: Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) ve minimal değişiklik hastalığı (MCD), nefrotik düzeyde proteinüriye neden olan primer renal parankim hastalıklarıdır. Her ikisi de glomerüler epitel hücre hasarından kaynaklanır ve “podositopati” olarak da isimlendirilir. Glomerüler filtrasyon bariyerinde podositle ilişkili moleküllerin rolünün tanımlanması ve konjenital nefrotik sendromun gelişiminde nefrin rolünün saptanmasının ardından, bu proteinlerin edinilmiş nefrotik sendromdaki ekspresyon profilleri de sorgulanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışmada renal biyopsi örnekleri ile MCD, FSGS ve nonspesifik mezenşiyal proliferasyon tanıları alan 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Işık mikroskobik kesitleri; interstisyel inflamasyon, tübüler atrofi, fokal ve global glomerüloskleroz bulguları için tekrar derecelendirildi. Nefrin, podosin, sinaptopodin, WT-1 ve TGF-β1 dağılımı immünohistokimya ile incelendi ve boyama paternleri ve yoğunlukları kaydedildi. İncelenen histopatolojik parametreler, klinik parametreler ile ilişkilendirildi.

BULGULAR: FSGS’de tüm üç podosit ile ilişkili proteinler kaba granüler baskın boyanma paterni gösterdi ve diğer gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık izlendi. Benzer şekilde, FSGS vakaları diğer iki gruba kıyasla WT-1’in glomerüler ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir kayıp gösterdi. FSGS’de TGF-β1 ekspresyonu oldukça yüksekti ve interstisyel fibrozis, inflamasyon ve tübüler atrofinin derecesi ile korele idi.

SONUÇ: Bulgular, podosit ile ilişkili proteinlerin, WT-1 ve TGF-β1 boyanma paternlerinin FSGS’de farklı olduğunu göstermektedir. Bu sadece bir dağılım değişikliğini yansıttığı gibi olası bir renal patojenetik rolü de ifade ediyor olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.