2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 327-330
MTHFR C677T Mutasyonu ve Hiperhomosisteinemi’ye Bağlı Bilateral Renal İnfarktüs
DOI 10.5262/tndt.2018.2971
Fatma Betül GÜZEL1, Egemen ŞENEL1, Fatih ÖCAL2, Betül KIZILDAĞ3, Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Renal infarkt, Homosistein, MTHFR C677

Renal infarkt, renal arter tıkanıklığına bağlı gelişen ve renal parenkim hasarına sebep olan nadir bir durumdur. Etiyolojide en sık neden ateroembolik kardiyak hastalıklardır. Diğer nedenler ise travma, oto-immün hastalıklar ve hiperkoagülabilitedir. Homosistein, vaskülotoksik bir maddedir ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) enzimindeki mutasyonlar hiperhomosisteinemi ile sonuçlanabilir. 35 yaşında bilateral renal infarkt tesbit edilen, etiyolojide MTHFR C677 mutasyonu ve homosistein yüksekliğini sorumlu tuttuğumuz olguyu nadir olması nedeniyle sunuyoruz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.