1997, Cilt 6, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 057-060
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDA DALDIRMA YÖNTEMLERİ (COUNTER ye ÇIPLAK GÖZ) İLE MİKROSKOBİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
Dr. Nejat Aksu, Dr. Sabri Dinçer, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Güldane Koturoğlu, Dr. Ramazan Çukan, Dr. Güzide Aksu, Dr. M. Coşkun Dorak, Dr. Savaş Kansoy
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Klinikleri, Çocuk Nefrolojisi Bölümü - İZMİR
Anahtar Sözcükler: İdrar yolu enfeksiyonu, idrar analizi, çocukluk çağı

Daldırma yöntemleri, çocukluk çağında pratik uygulamada, idrar yolu enfeksiyonu tanısında oldukça sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada idrar örneklerinin daldırma yöntemi ve mikroskopik olarak incelenmesi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam 1542 idrar örneği en geç iki saat içinde idrar kültürü, daldırma yöntemi (counter ve çıplak göz) ile lökosit esteraz ve nitrit açısından ve mikroskopik inceleme ile değerlendirilmiştir.

Olguların 191 'inde (%12.39) idrar kültüründe üreme saptanmıştır. Daldırma yöntemleri ile lökosit esteraz ve nitrit pozitifliğinin sentitiviteleri mikroskopik değerlendirmeye göre düşük bulunurken, spesifisiteleri ise eşit değerlerde saptanmıştır.

Sonuç olarak counter ve / veya çıplak gözle dipstick ile patoloji saptanan idrar örnekleri, mikroskopik olarak mutlaka incelenmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.