1997, Cilt 6, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 140-144
ÇOCUKLARDA A-V FİSTÜLÜN HEMODİNAMİK ETKİLERİ
Dr. Nermin Betin, Dr. Sevgi Mir, Dr. Alphan Cura, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Cüneyt Hoşcoşkun
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Arterio-venöz fıstül, çocuk, hemodinamik etki

Kronik böbrek yetmezliği, böbreğin hem ekskresyon hem de endokrin fonksiyonlarının bozulması ile karakterli bir tablodur. Bu değişiklikler, kalbin preload ve afterload izotropik dönemini etkiler. Hemodializ ise her iki faktörü etkileyerek fonksiyonun bozulmasına yol açmaktadır. Hemodializ akut evrede sol ventrikül üzerine etki etmektedir. Kronik hemodializ hastalarında arterio-venöz fıstüllerin (A-V fıstül) kardiovasküler sistem üzerine etkisi kesin olarak bilinmemektedir.

Bu çalışmada, çocuk yaş grubu kronik hemodializ programına alınan hastalarda A-V fıstül öncesi ve sonrası kardiak fonksiyonlar araştırıldı. Kronik böbrek yetmezlikti hastalarda A-V fistülün kardio-vasküler sisteme etkisi belirlenmeye çalışıldı.

Çalışmaya, yaşları 5-12 yıl arasında değişen 5'i kız, 5 'i erkek 10 KBY'li çocuk alındı. A- Vfıstül Brescia- Cimino yöntemi ile açıldı. Kardiak fonksiyonlar, fıstül öncesi (ortalama 17.8±12.9 gün) ve sonrası (ortalama 53.9±12.6 gün) telegrafı, EKG ve EKO (Hewlett- Packard Sonos 1000 2D-Renkli Dopler Ekokardiyografı) ile değerlendirildi. Olguların tümü 302 Toray hemodializ aletinde 0.8-1.0 m cuprophane membranla haftada 3 kez hemodialize alınmaya başlandı.

Olgularda fıstül öncesi ve sonrası EKG ve tele değişiklikleri gözlenmedi. EKO"da sol ventrikül end sistolik çap (FÖ: 2.76±0.44, FS: 3.02±0.9 mm/m2) ve end diastolik çap (FÖ: 4.15±0.65, FS: 4.45±1.06 mm/m2), arka duvar kalınlığı (FÖ: 0.92±0.30, FS: 0.76±0.20), interventriküler septum kalınlığı (FÖ: 0.77±0.27, FS: 0.81±0.25), aort genişliği (FÖ: 2.33±0.48, FS:2.21±0.40) ve ejeksiyon fraksiyonu (FÖ: 61.40±12.26, FS:63.30±13.86) arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Bu sonuçlar, çocukluk yaşlarındaki A-V fıstüllerin ilk iki ay içinde kalbin sistolik fonksiyonlarında değişikliğe neden olmadığını, erken evrede kardiak fonksiyon bozukluklarının erken diastolik fonksiyon bozuklukları ile başladığnı düşündürmüştür.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.