1997, Cilt 6, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 149-153
ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?
Dr. Sevgi Mir, Dr. Osman Dönmez, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Ferah Sönmez, Dr. Alphan Cura
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Bornova-İZMİR
Anahtar Sözcükler: Çocuk, idrar yolu enfeksiyonu, tedavi, antibiyotikler

Çocukluk yaş idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) idrar kültür sonucu elde edilinceye kadar körleme ilaç tedavisi başlanması gerekmektedir. Son yıllarda kotrimoksazole (SMX-TM'e) direnç gelişiminin artması hekimleri yeni arayışlara yöneltmiştir.

Bu çalışmada bölgemizdeki birincil İYE 'larında bakteriyel rezistans oranı ile SMX-TM'in etkinliği ve sefuroksim aksetil, sulbaktam-ampisilinin İYE 'larındaki yeri belirlenmek istenmiştir. Çalışmaya birincil İYE 'nu olan ve kemoterapi kullanmamış 60 çocuk alındı. İYE tanısı idrar kültürü ve Fuchs- Rosenthal kamarası ile anlamlı sayıda bakteriüri saptanmasıyla kondu. Rastgele 20 'şer kişilik 3 gruba ayrılan çocuklara idrar ve kan örnekleri alındıktan sonra 10 günlük SMX-TM veya sefuroksim aksetil yada sulbaktam-ampisilin tedavisi başlandı. İzlemde değerlendirmeye gelmeyen 10 hasta ile idrar kültüründe üreme olmayan 6 hasta çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan hastaların yaş dağılımı 6 ay ile 11 yaş arasında olup yaş ortalamasıda 4,9 ± 3,2yıl ve kız erkek oranı 1,2 idi.

Çalışmadaki 44 hastanın 29'unda E. coli, 6'sında Klebsiella pneumonia, 5'inde Proteus mirabilis, 2'sinde Staf. aureus, 1 'inde Pseudomonas saptandı. E. coli suşlarının % 44,8'i SMX-TM'e dirençli bulunurken alt İYE'da SMX-TM tedavisi ile % 62,5, sefuroksim aksetil ile %66,7 sulbaktam-ampisilin ile %75 oranlarında başarı elde edilmiştir. Üst İYE 'larında ise sefuroksim (%100) ile elde edilen yanıtlar hem SMX-TM (%40), hem de sulbaktam-ampisilin (%85,7) ile sağlanan başarıdan anlamlı düzeyde üstündür (p<0,05).

Bu sonuçlara göre birincil alt İYE'larında sulbaktam-ampisilin kullanılabilir ve SMX-TM ilk seçenek olarak önerilirken; üst İYE 'larında sefuroksim aksetil kullanılabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.