1998, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-144
E.COLİ'NİN NEDEN OLDUĞU ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER
Mesiha Ekim, Zarife Kuloğlu, Derya Aysev, Şükrü Cin
Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Çocuklar, üriner sistem enfeksiyonları, antibiyotik direnci

İdrar yolu enfeksiyonları çocuklarda sık görülen önemli bir sağlık sorunudur ve en sık rastlanan etkenler gram negatif basiller olup E.coli ilk sırayı almaktadır. Bu çalışmada 1992 ve 1996 yıllarında üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan hastaların idrar kültürlerinden elde edilen E. Coli antibiyotik duyarlılık ve direnç gelişimi araştırılmıştır. 1992 yılında ampisiline %54.1, trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) %40.8 oranında bulunan direnç, 1996 yılında sırasıyla ampisiline %76.4, TMP-SMX 'e %64.4 bulunmuş ve direncin anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p<0.001).

Aynı bakterinin 1992 ve 1996 yılında diğer antibiyotiklere dirençliliği sırası ile 3. kuşak sefalosporinlerden sefixim %1.9 ve %4.1, seftriakson %2.4 ve %1.4, aminoglikozidlerden arnikasın %1.6 ve %7, tobramisin %13.5 ve %11.7 oranlarında bulunmuştur (p>0.05).

Sonuç olarak, 1992 yılı ile karşılaştırıldığında 1996 yılında üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik tedavide sıklıkla kullanılan antibiyotiklere direncin önemli ölçüde arttığı saptanmıştır ve bulgular göz önüne alınarak ampirik tedavinin planlanması gereklidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.