1998, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-191
İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
Alper Soylu1, Nur Çabuk1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü, İZMİR
Anahtar Sözcükler: İdrar yolu enfeksiyonu, piyüri, bakteriüri, çocuk, su alımı, idrar yapma sıklığı, okul

Günlük sıvı alımının idrar yolu infeksiyonuna katkısı belirlenmiş olup, üriner sistemde sıvı akımının azalması ve idrar birikimi ile idrar yolu infeksiyonu arasında pozitif ilişki bildirilmiştir. Bu çalışmada, Türk ilköğretim programındaki okullarda eğitim gören çocuklarda okul yaşantısındaki sıvı alım ve boşaltım dinamiğini analiz edilerek, bu faktörlerin idrar yolu infeksiyonu ile arasındaki ilişki ve bu ilişkiye çocuğun sosyoekonomik yapısının katkısı araştırılmıştır. Araştırma 17 ilkokulda, toplam 1024 (508 kız, 516 erkek) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çocuklara sıvı alım ve boşaltımı ile bunları etkileyebilecek günlük aktiv iteler ini kapsayan soruları içeren bir anket formu uygulanmıştır. Daha sonra çocuklara dağıtılan kaplara analiz için idrar örnekleri alınmıştır, idrar örnekleri önce "dipstick" daldırma yöntemi ile daha sonra da mikroskopta incelemiştir. Tüm çocukların %20.6'sında piyüri, %7.8'inde bakteriüri, %6.2'sinde "piyüri-bakteriüri birlikteliği" saptanmıştır. Olguların "okulda geçirdikleri süre içinde ortalama içtikleri su miktarına " göre dağılım analizi yapıldığında "iki teneffüste bir veya daha sık su içenler " 491 olgu (%47.9), "üç teneffüste bir veya daha seyrek su içen veya okulda su içmeyenler " 533 olgu (%52.1) olarak bulunmuştur. Olguların "okulda geçirdikleri süre içinde ortalama içtikleri su miktarı" azaldıkça piyüri yüzdesinde artma belirlenmiştir (p<0.005). "Okulda idrar yapma sıklığı" açısından "imar bölgeleri" arasında negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.117, p<0.05). İmarsız bölgelere doğru gidildikçe sık tuvalete gitme oranı artmaktadır. "Okulda idrar yapma sıklığı" ile piyüri oranı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). "İki teneffüste bir veya daha sık tuvalete gidenlerde " piyüri görülme oranı %15.2 iken, "üç teneffüste bir tuvalete giden veya okulda tuvalete gitmeyen" grupta bu oran %22.2 olarak hesaplanmıştır. "Okulda idrar yapma sıklığı" ile bakteriüri ve "piyüri ve bakteriüri birlikteliği" arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.