1999, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATİROİD HORMONUN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
M. Deniz Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Candan Özen2, Sakine Erbaşı2, Nurcan Arat2, İrfan Sabah2
1Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Nefroloji Kliniği, ANKARA
2Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Paratiroid hormon, sol ventrikiil fonksiyonları, kronik hemodiyaliz hastası

Kronik hemodiyaliz hastalarında, kardiyovasküler komplikasyonlar en önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Paratiroid hormonun (PTH) kardiyak komplikasyonların ortaya çıkmasında rolü olduğu ve paratiroidektomi veya aktif Ds vitaminin kullanılmasıyla komplikasyonların önlenebilineceği düşünülmektedir. Bazı kronik hemodiyaliz hastalarında ise PTH seviyesi normal sınırlardadır ve bu hastalarda da benzer kardiyak komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, PTH seviyesi yüksek ve normal sınırlarda olan iki grup kronik hemodiyaliz hastasının ekokardiyografı ile sol ventrikiil fonksiyonlarım karşılaştırıp, PTH'nıın sol ventrikiil fonksiyonlarına etkisini araştırdık. Daha önce paratiroidektomi yapılmamış ve aktif D3 vitamini kullanmayan paratiroid, hormon seviyesi yüksek 13 (5 kadın, 8 erkek) ve normal olan 12 (6 kadın, 6 erkek) kronik hemodiyaliz hastası çalışmaya alındı. Paratiroid hormonu yüksek olan hasta grubunda kardiyak output (CO) 4.8±1.5L/dk, maksimum E velositesi 80±14cm/sn, maksimum A velositesi 89±I6cm/sn, E/A 0.94±0.38, mitral E deselerasyon zamanı (DT) 110±15.8msn, izovolemik relaksasyon zamanı (İVRT) 84.4±13.3msn, sol ventrikiil kitle indeksi (SVKİ) 118±19gr/m2, re latif duvar kalınlığı (RDK) 0.510.11 olarak bulundu. Paratiroid hormonu normal olan hasta grubunda CO 4.4±1.4L/dk, maksimum E velositesi 78±18cm/sn, maksimum A velositesi 84.2±21cm/sn, E/A l.l±0.21, DT 120±24.6msn, İVRT 89.5±17msn, SVKİ 123±27gr/m2, RDK 0.61±0.14 olarak bulundu. İki grup arasında sol ventrikiil sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında, SVKİ ve RDK'da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Çalışmamızın sonucunda, kronik hemodiyaliz hastalarında paratiroid hormonun sol ventrikiil fonksiyonlarına ve geometrisine etkisi olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.