1999, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
ESANSİYEL AMİNOASİT UYGULAMASININ KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARININ HÜCRESEL VE HUMORAL BAĞIŞIKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
T.Rıfkı Evrenkaya1, E.Murat Atasoyu1, E.Gökhan Kandemir2, M. Yaşar Tülbek1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nefroloji Kliniği, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Onkoloji Kliniği, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, esansiyel aminoasit, hücresel bağışıklık, humoral bağışıklık

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastaların hücresel ve humoral bağışıklık sistemlerinin baskılanmasından sorumlu tutulan faktörlerden birisi de esansiyel aminoasit (EAA) eksikliğidir. Bu hastalara her diyaliz seansında EAA solüsyonlarının intravenöz uygulanması ile bağışıklık sistemi işlevlerinde düzelmeler olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada yaşları 19-49 arasında (ort.yaş : 32 ± 8) olan 15 sağlıklı kişi (8E, 7K) ile yaşları 21-82 arasında (ort.yaş: 56 ± 13) olan 28 kronik hemodiyaliz hastasının (18E.10K) bağışıklık sistemleri ve hastaların EAA replasman tedavisi sonrasında bağışık yanıtlarında ortaya çıkan değişiklikler serum total protein, albumin, total lökosit, granülosit, lenfosit, monosit sayıları ile periferik kan mononükleer hücre alt gruplarının sayılarının belirlenmesi (CD3, CD4, CD8, CD14, CD16/CD56, CD 19, CD25, CD38, CD45) ve CD4/ CD8 oranının saptanmasıyla araştırılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kronik hemodiyaliz hastalarının total protein ve albumin düzeylerinin azaldığı, hücresel ve humoral bağışık yanıtlarının baskı/andığı belirlenmiştir. Kronik hemodiyaliz hastalarına bir ay süreyle uygulanan EAA solüsyonlarının total protein düzeylerinde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı, albumin düzeylerini arttırdığı ve önceden baskılanmış olduğu belirlenen hücresel bağışıklık yanıtını düzeltirken, humoral bağışıklık yanıtı üzerine olumlu bir etki oluşturmadığı gözlenmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, parenteral olarak EAA uygulanmış olan kronik hemodiyaliz hastalarının total protein ve albumin düzeylerinin düşük kalmaya devam ettiği, total T lenfosit ve T-helper inducer hücre sayılarının fizyolojik sınırlara geldiği, diğer parametrelerin subnormal değerlerde kaldığı saptanmıştır. Araştırmamız EAA uygulamasının kronik hemodiyaliz hastalarında bağışıklık sistemini göreceli olarak düzeltebildiğim ortaya koymuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.