1999, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 056-064
TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA "TUVALET SONRASI TEMİZLİK YÖNTEMİNİN" SOSYOEKONOMİK YAPI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
Nur Çabuk1, Alper Soylu1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü, İZMİR
Anahtar Sözcükler: İdrar yolu enfeksiyonu, kız çocukları, taharet, piyüri, bakteriüri

İnsanlarda idrar yolu enfeksiyonunun etyolojisinde perineal kolonizasyonun önemli rol oynadığı; burada kolonize olmuş mikroorganizmaların asendan yolla yayılarak idrar yolu enfeksiyonu meydana getirdiği belirtilmektedir. "Taharet", idrar veya gaita yaptıktan sonra genital bölgenin temizlenmesidir. Bu çalışmada toplumumuzdaki kız çocukları arasında taharet anlayışının analizi ve taharetin uygulanabilirliği, sosyoekonomik yapı farklılığının bunlar üzerine etkisi ve farklı taharet yöntemlerinin idrar yolu enfeksiyonu üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya ilköğretim programında eğitim gören 508 kız öğrenci dahil edilmiş ve anket formu doldurulmuştur. Daha sonra olguların idrar analizi yapılmıştır. Okulların bulunduğu bölgenin sosyoekonomik sınıflaması belediye imar planına göre yapılmıştır. Kız çocukların %94.3'ü evde taharet almasına karşın bu toplamın %57.3'lük kısmı okulda da taharet almakta ve bu oran sosyoekonomik düzeye göre değişmemektedir (p>0.05). "En sık uygulanan taharet yöntemi" , "önden arkaya" yapılan temizlenmedir (Okulda %25.6, evde %48.8). "En nadir kullanılan taharet yöntemi" ise "tuvalet kağıdı kullanılarak" yapılan temizlenmedir (okulda %7.5, evde %9.4). Ancak sosyoekonomik düzey yükseldikçe tuvalet kağıdı kullanarak taharetlenme oranı da artmaktadır (p<0.001). Kız çocukları arasında piyüri oranı %37.4, bakteriüri oranı %14 ve "piyüri ve bakteriüri birlikteliği" oranı %11.6 olarak bulunmuş ve bu oranların taharet alan ve almayanlarda değişmediği belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç olarak, "Kız çocukları arasında okulda taharet alma oranı ve taharet alma yöntemi" nin piyüri, bakteriüri ve "piyüri ve bakteriüri birlikteliği" görülme oranları üzerine etkisi saptanmamıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.