1999, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
PEDİATRİK SAPD VE PREDİYALİZ HASTALARINDA KARBONHİDRAT VE LİPİD METABOLİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevcan A. Bakkaloğlu1, Mesiha Ekim1, Necmiye Tümer1, Gönül Öcal2, Merih Berberoğlu2, Kenan Köse3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Prediyaliz, sürekli ayaktan periton diyalizi, karbonhidrat metabolizması, lipid metabolizması

Bu çalışma kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan çocuklarda; diyaliz öncesi (PD) dönemde ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi uygulanırken, karbohidrat (KH) ve lipid metabolizmalarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Sürekli ayaktan periton diyalizi, PD hastaları ve aynı yaş grubunda yer alan sağlıklı çocuklardan oluşan kontrol grubunda açlık, tokluk kan şekeri (mg/dl), insülin düzeyleri (mu/l), insülin/glukoz oranları ile plazma lipid ve lipoprotein (mg/dl) düzeyleri karşüaştınlmıştır.

Tüm gruplarda kan şekeri ve insülin seviyeleri normal olup, hiperinsülinizm saptanmamıştır (Aİ/AG<0.3, Tİ/TG<0.5). Periton diyalizi hastalarındaki önemli ölçüde yüksek TG, Cho ve LDL düzeylerine karşın, HDL düzeyleri her üç grupta da normal sınırlarda bulunmuştur. Bu verilerle SAPD tedavisinin çocuklarda aterojenik lipid profili oluşturduğu, buna karşın KH metabolizması üzerine negatif etkisinin olmadığı düşünülmüştür. Pediatrik SAPD hastalarında bu konuda yeterli veri yoktur ve mevcut sonuçlar tartışmalıdır. Daha ayrıntılı araştırmalara ve kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.