2000, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-024
KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülendam Koçak1, Sevcan A. Bakkaloglu2, Semra Atalay3, Mesiha Ekim2, Necmiye Tumer2, Ayten İmamoğlu3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi PediatrikNefroloji Bilim Dalı, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, çocukluk çağı, kardiyovasküler sistem

Kardiyovasküler sistem komplikasy onları kronik böbrek yetmezlikti (KBY) çocuklarda mortalitenin en önemli nedenidir. Bu çalışmada KBY'li 50 çocukta kardiyak bulguların araştırılması planlanmıştır. Bu amaçla tüm hastalara fizik inceleme, tam kan sayımı, elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografik ve ekokardiyografık inceleme yapıldı. Çalışmaya yaşları 5 ile 20 yıl (ort. 12,3±3,6 yıl) arasında değişen 23 kız ve 27 erkek hasta alındı. Hastaların 8'i hemodiyaliz, 28'i sürekli ambulatuar periton diyalizi ve 14'ii prediyaliz hastasıydı. Telekardiyografide 34 hastada (% 68) kardiyomegali saptandı. Elektrokardiyografi değerlendirmede QT/QTc intervali ve QT/QTc dispersiyonunun artmış olduğu ve 22 hastada (% 44) sol ventrikül hipertrofisi bulgularının eşlik ettiği görüldü. Ekokardiyografık değerlendirmede 23 hastada (% 46) sol ventrikül diyastol ve sistol sonu çaplarının arttığı, 27 hastada (% 54) sol ventrikülde hipertrofi olduğu görüldü. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları 16 hastada (% 32) azalmış bulundu. Oniki hastada mitral yetmezliği, 9 hastada triküspit yetmezliği ve 3 hastada aort yetmezliği görüldü. Perikardiyal efuzyon hastaların % 18 'inde saptandı.

Sonuç olarak hastalarımızın önemli bir kısmında kardiyak morbidite ve mortaliteye neden olabilecek kardiyak komplikasyonların geliştiği gösterildi.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.