2000, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-124
HEMODİYALİZ HASTASINDA ALIŞILMADIK PREZENTASYON GÖSTEREN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ
Cüneyt Ensari1, Arzu Ensari2, Meltem Aylı3, Gıyas Ayberk1, Heyecan Öktem1, Deniz Aylı1
1Acil Yardım ve Trafik Hastanesi
2AÜTF Patoloji ABD
3Numune Hastanesi, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Ekstrapulmoner Tüberküloz, Hemodiyaliz

Burada, alt servikal vertebralarda osteomyelit ve abseye neden olan, nonspesifik pyojenik enfeksiyonla birlikte seyreden bir ekstrapulmoner tüberküloz olgusu, alışrfmadık prezentasyonu nedeniyle sunulmaktadır. Ellidokuz yaşındaki kadın hasta KBY nedeniyle 2 yıldır düzenli hemodiyaliz programında izlenmekteydi. Hastaya boyun ağrısı nedeniyle fizyoterapi uygulanmaktayken her iki kolda güçsüzlük, uyuşma ve yürüme güçlüğü yakınması gelişti. Radyolojik incelemede C5-C7 servikal vertebrayı destrükte eden epidural abse saptandı. Supraklaviküler lenf nodu biyopsisinde, granülomatöz lenfadenitis görüldü. Öpere edilen hastanın operasyon materyalinin histopatolojik incelemesinde Langhans tipi dev hücre içeren, santral kazeifikasyon nekrozu gösteren granülomlar ile çevre yumuşak dokuda nonspesifik piyojenik infeksiyon bulguları görüldü. Antitüberküloz ve antibiyotik tedavisi başlanan hastanın izleminde semptomlarında parsiyel düzelme saptandı.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.