2000, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-156
KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE PLAZMİNOJEN AKTİVATOR İNHİBİTÖR-1 İLE İLİŞKİSİ
İ. Çetin Özener, Emel Karışık, Azra Bihorac, Mehmet Koç, Turgay İspir, Emel Akoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Plasminojen aktivatör inhibitor 1, SAPD, hemodiyaliz

Son dönem kronik böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda çeşitli kardiyovasküler olaylar ve flbrinolitik sistemde çeşitli değişiklikler görülmektedir. Fibrinolitik sisteme katılan enzimlerin son dönem böbrek yetmezliği olan hastalardaki aktiviteleri ile sağlıklı bireylerdeki aktivitelerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Plazminojen aktivatör inhibitör-1 enzimi (PAİ-1), doku plazminojen aktivatör (t-PA) enzimini inhibe ederek fibrinolitik sistemde bir denge sağlanmasını gerçekleştirimektedir. Bu olayın SDBY olan hastalarda farklı olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların sonucunda PAİ-1 seviyesinin bu hastalarda yüksek olduğu saptanmıştır. Yine bu konuda yapılan araştırmalarda PAİ-1 düzeyinin anjiotensin-II etkisi ile yükseldiği saptanmıştır. Anjiotensin-I, renin aldosteron anjiotensin sisteminin bir parçası olup organizmada önemli bir rol oynamaktadır. Anjiotensin-II oluşumunda rol oynayan anjiotensin dönüştürücü enziminin (ADE) bir genetik profilinin var olduğu ve bazı çalışmalarda D aleli olanlarda bu enzim aktivtesinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Çalışmamızda PAİ 1 aktivitesi ile beraber ADE gen polimorflzimi arasındaki ilişki araştırmayı hedefledik.

Aldığımız sonuçlarda hasta gurubunda sağlıklı guruba karşı PAİ-1 seviyesi yüksek tespit edilmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. ADE gen polimorfızmi alt guruplarında ise aldığımız sonuçların anlamlı olmadığı görüldü. LDL kolesterolü ve hematokrit değerlerinin PAİ-1 ile pozitif korelasyon gösterdiği saptandı.

Sonuç olarak SDBY olan hastalarda PAİ-1 enziminin yüksekliği ile ACE gen polimorfızmi arasında bir ilişki saptanamamıştır.Bu hastalardaki PAİ-1 yüksekliğinin dislipidemi ve hematokrit yüksekliği gibi trombotik olaylar açısından bir risk faktörü olarak düşünülebileceği kanısına varıldı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.