2001, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-036
FİSTÜL TROMBOZU GELİŞMİŞ OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARIN KLİNİK ÖNEMİ
Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Yılmaz Selçuk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ERZURUM
Anahtar Sözcükler: Antikardiyolipin antikorlar, vasküler giriş yolu trombozu, son dönem böbrek hastalığı

Sistemik lupus eritematozus ve bir çok kollajen doku hastalığında, infeksiyonlarda, malignitelerde ve çeşitli ilaçların kullanımında pozitif olabilen anti kardiyolipin antikorların (AKA) varlığında tekrarlayıcı trombozlara sık rastlanılmaktadır. Arteriyovenöz fistiil (AVF) trombozlannın, hastaneye yatış nedenleri arasında önemli bir yer tuttuğu son dönem böbrek yetmezlikti hastalarda AKA 'ların arttığına ilişkin yayınlar bulunmaktadır. Son dönem böbrek yetmezlikli hastalardan geç dönemde AVF trombozıt gelişmiş 17 (10 erkek, 7 kadın) ve A VF trombozu gelişmemiş 18 (10 erkek, 8 kadın) hastada AKA 'ların varlığı araştırıldı. Bulgular Fisher exact x testi ile yorumlandı. Tromboz gelişmiş olan hastalardan birisinde (%5.8), tromboz gelişmemiş hastalardan ikisinde (%11.1) AKA pozitifliği vardı. Aralarında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0.603). Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda total olarak üç hastada AKA pozitifliği varken, kontrol grubunda AKA pozitifliğine rastlanmadı. Ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.293) Sonuç olarak fistiil trombozu gelişmiş hemodiyaliz hastalarında AKA varlığında artış tesbit edilmemiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.