2001, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-044
HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEV ve HCV ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Gülendam Bozdayı1, Hasibe Verdi3, Ülver Derici2, Murat Duranay1, Seyyal Rota1, Özden Uzunalimoğlu2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü, SSK Etİik Hastanesi, ANKARA
Anahtar Sözcükler: HEV, HCV, seroloji, hemodiyaliz

Viral hepatitler bakımından yüksek risk grubunu oluşturan hemodiyaliz hastalarında ülkemizde ortalama olarak %18 oranında hepatit E virıısu, %41.5 oranında hepatit C virusıı enfeksiyonu bulunmaktadır. Her iki enfeksiyon etkeninin de normal popülasyona göre yüksek olduğu bildirilmiştir.

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında HCV ve HEV prevalanslarının araştırılması ve aralarında bir ilişki olup olmadığının gösterilmesidir.

Hasta ve Yöntem: Çalışmaya 94 hemodiyaliz hastası dahil edildi. HCV antikorları mikropartikül El A yöntemi ile çalışıldı. HEV antikorları EIA yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Hastaların %16'sında ant i HEV antikor pozitifliği, %44'ünde de anti HCV antikor pozitifliği tesbit edilmiştir. Anti HCV antikoru pozitif olan hastaların sadece %20'sinde anti HEV antikor pozitifliği saptanmıştır.

Sonuç: Türkiye 'de HEV enfeksiyonu ortalama %7 iken hemodiyaliz olgularında bu oran %12-23 arasında değişmektedir. Bu farklılığın nedeni bilinmemektedir. Çalışmamızda HCV enfeksiyonu olan ve olmayanlarda HEV prevalansı araştırılmıştır ve anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bulaş yolu enteral olan HEV enfeksiyonunun hemodiyalizde yüksek olmasının nozokomial bulaşa bağlı olduğu düşünülmüştür.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.