2001, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-172
HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE PARATHORMONUN ETKİSİ
Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Hasan Çakır, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, paratiroid hormon, insülin direnci, intravenöz glikoz tolerans testi

Bu çalışma paratiroid hormon (PTH) seviyelerinin hemodiyaliz hastalarında insülin direnci üzerine etkisinin araştırılması amacıyla planlanmıştır.

28 hemodiyaliz hastası PTH seviyelerine göre normal, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 gruba ayrüddar. Tüm hastalara 120 dakikalık sık örneklemeıi intravenöz glikoz tolerans testi (İVGTT) yapıldı. Senim glikoz ve insülin değerleri ve insülin ve glikoz eğrilerinin altındaki total alanlar hesaplandı.

IVGTT'ne her üç grubun glikoz cevapları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. F.akat çok yüksek PTH düzeyli gruptaki insülin cevapları normal vö yüksek PTH seviyeli gruplara göre anlamlı yüksekti. Her üç grubun glikoz eğrileri altında kalan total alanlar arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın, sadece çok yüksek PTH düzeyli grubun insülin eğrisi altında kalan alan diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksekti.

Bu sonuçlar, hemodiyaliz hastalarında orta derecede yüksek PTH düzeylerinin, kalsiyum, iyonize kalsiyum ve fosfat seviyelerinden bağımsız olarak insülin direncini ve pankreastan insülin salınımını etkilemediğini düşündürmektedir. Ayrıca, çok yüksek PTH düzeylerinin insülin seviyelerini yükselterek insülin direncini artırdığı kanaatine vardık.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.