2001, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa(lar) 223-228
DÖRT FARKLI DİYALİZERİN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, Ferah Budak2, Barbaros Oral2, Mustafa Güllülü1, İsmail Aslanhan1, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, lmmunoloji Bilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, diyalizer, lenfosit alt grupları, monoklonal antikor, flowsitometri

Bu çalışmada, farklı membranların lenfositler üzerine etkisi araştırıldı. 61 hemodiyaliz hastası araştırmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet ve diyaliz süreleri benzer 4 gruba ayrıldılar. Grup I'deki 15 hasta triasetat (CTA), Grup II'deki 16 hasta hemofan (H), Grup IlI'deki 16 hasta kupramonyum (CU) ve Grup IV'deki 14 hasta polisulfon (PS) membran ile 4 saat hemodiyalize alındılar. Bir diyaliz seansı hemen öncesi ve sonrası lenfosit alt grupları, lökosit ve lenfosit sayıları, C3C ve C4 düzeyleri ölçüldü. H ve CU grubunda 30. dakikadaki lökosit değerleri 0. ve 240. dakikalara göre anlamlı düşüktü (p<0.01). CTA ve PS gruplarındaki değişiklikler ise anlamlı değildi. CTA ve CU C3c ve C4 düzeylerini, H ise sadece C4 düzeylerini anlamlı arttırdılar. Ayrıca dört grubun lökosit, C3cve C4 düzeylerindeki yüzde değişiklikler arasında da anlamlı bir farklılık yoktu. CU membran ile CD4'deki artış ve CD8 ve CD16'daki azalma, diyaliz öncesi ile karşılaştırıldığında anlamlıydı. PS membran ile CD4 düzeylerindeki artış ve CD8 düzeylerindeki azalma anlamlı bulundu. PS ve CU membranlar ile CD4/CD8 oranı diyaliz sonrası anlamlı arttı (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.01). Dört grubun lenfosit alt gruplarındaki ve CD4/CD8 oranlarındaki yüzde değişiklikler birbirleriyle karşılaştırıldığında arada anlamlı bir fark gösterilmedi. Sonuç olarak, kullanılan membran matery ellerinin hemodiyaliz hastalarında lenfosit alt grupları üzerine akut etkilerinin farklı olmadığı kanaatine vardık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.