2003, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-033
HEMODİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA FARKLI SODYUM VE ULTRAFİLTRASYON PROFİLİNİN ETKİNLİĞİ
Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Ultrafiltrasyon profili, sodyum profili, diyaliz hipotansiyonu

Diyalizat sodyum ve ultrafiltrasyon (UF profili diyaliz hipotansiyonunu azaltmada kullanılan metodlardandır. Bu çalışmanın amacı kronik hemodiyalizde diyaliz hipotansiyonunu azaltmak için bu tekniklerin kombine kullanımının etkinliğini değerlendirmektir.

Hemodiyaliz merkezimizde kronik hemodiyalize girmekte olan 69 hasta (36 K, 33 E) çalışmaya alındı. Başlangıçta, tüm hastalarda standart diyaliz protokolü uygulandı. Diyaliz hipotansiyonu 19 hastada (%27) saptandı. Bu hastalarda, diyaliz hipotansiyonunu önlemek için sırasıyla 6 farklı sodyum ve UF profili uygulandı. Sodyum ve UF profil I ile çalışmaya başlandı. Şayet profil I ile ardışık 10 hemodiyaliz seansı boyunca hipotansiyon gelişmezse aynı profil ile devam edildi. Hipotansiyon gelişen hastalarda ise sırasıyla diğer profil tiplerine geçildi.

Hipotansiyon gelişen 19 hastadan 10'unda (%52.6) sodyum ve UF profili I uygulanması ile diyaliz hipotansiyonu önlendi. Sodyum ve UF profili V ile 5 hastada (%15.7), sodyum ve UF profili IV ile 2 hastada (%10.4), sodyum ve UF profili III ile 1 hastada (%5.2) diyaliz hipotansiyonu önlendi. Ama 3 hastada ise sodyum ve UF profili kullanımına rağmen diyaliz hipotansiyonu önlenemedi.

Kombine diyalizat sodyum ve UF profili kullanımı ile standart diyaliz protokolü ile karşılaştırıldığında diyaliz hipotansiyonunda anlamlı azalma gösterilmiştir. Hemodiyaliz pratiğinde sodyum ve UF profili kullanılmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.