2003, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-095
BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA SİKLOSPORİN A KULLANIMININ MEME HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ
İbrahim Berber, Çağatay Aydın, Bülent Yiğit, İzzet Titiz, Gülüm Altaca
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transplantasyon Ünitesi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, meme hastalığı, siklosporin A

İmmunsupresif tedavi gören hastalarda memede lezyon gelişme riski tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı böbrek nakli yapılan kadınlarda meme hastalığı riskini araştırmaktır.

Böbrek nakli yapılan ve grefti çalışır durumda olan 22 kadına meme muayenesi, meme ultrasonografisi ve 35 yaş üstü hastalara ek olarak mammografi yapıldı. Serum estradiol, progestron ve prolaktin düzeyleri ölçüldü. İmmunsupresif tedavi protokolü canlı nakillerde steroid, siklosporin A (CsA), mikofenolat mofetil veya azatiopürinden oluşmaktaydı; kadavra nakillerde ek olarak indüksiyonda ATG kullanılmıştı.

Hastaların ortalama takip süresi 66.8+ 49.5 ay (aralık: 12-199 ay), yaşı 30.8 ± 11.4 yaş (aralık: 15 - 60 yaş) idi. altı hastada (% 27.3) benign meme lezyonu tespit edildi Prolaktin kan düzeyi altı hastada yüksek bulundu. Meme patolojisi ile hormon düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Hiçbir hastada meme kanseri tespit edilmedi.

Literatürle karşılaştırıldığında böbrek nakli yapılan hastalarımızda normal popülasyona göre benign ve malign meme patolojisi insidansı daha düşük bulunmuştur. Hasta sayısı az olduğundan hormonlarla meme hastalıkları ve CsA kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. CsA kullanımının meme hastalıkları üzerine etkisini belirleyebilmek için daha geniş hasta popülasyonlarında daha ileri karşılaştırmalı çalışmalar gerekmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.