2003, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-157
PRİMER HİPERTANSİYON: RENAL VASKÜLER DİSFONKSİYON
Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, B. Murat Yalçın2, Gülcan Akbuğday1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Edirne
Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, Renal Vasküler Dısfonksiyon, Obezite, Sigara, Tuz

Primer Hipertansiyon (HT)'a bağlı böbrek yetmezliklerinin gelişimi erken evrede alınan önlemlerle azaltılabilmektedir. Çalışmamızda, yaş ortalaması 48+9 yıl, sistolik/diyastolik kan basıncı (SKB/DKB) 159+14 / 101+8 mmtig olan, hedef organ hasarsız 245 HT'lu ile yaş ortalaması 46+9 yıl, SKB/ DKB 119+8/ 78±5 mnıHg olan 141 sağlıklı bireyin, glomerülo-tubiiler vasküler fonksiyon göstergeleri karşılaştırıldı. Sağlıklı gruba göre, ailede HT öyküsü, SKB, DKB (p<0.00001), vücut kitle indeksi (VKİ, p<0.0001) ile serumda; glukoz (AKŞ, p<0.005), ürik asit (ÜA) ve günlük idrarla atılan protein (UP, P<0.001), albumin (UAE), N-Asetil-D-glukosaminidaz (NAG, P<0.00001), b-2-mikroglobülin (b2m, P<0.005) değerleri HT grubunda yüksek bulundu. Bir hafta diyet tuzunu azaltmaları önerilen 137 hastadan KB >140 ve/ ya 90 mmHg de kalan 110 ununda, serum Nα* unda anlamlı düşüş gözlendi (P<0.05). VKİ-II. derece (25-30 kg/m2) olan hastaların ÜA, UAE (P<0.001), NAG, b2m ıP<0.005) değerleri VKİ-I. derece (< 25 kg/m2) olanlardan yüksek bulundu. Hipertansif retinopati (% 59) ile hasta yaşı ve HT süresi, SKB, DKB, ÜA; sigara ile ÜA, hemoglobin (Hb); AKŞ ile VKİ, Na+ arasında pozitif ilişki saptandı. Sağlıklı gruba göre, hipertansif erkeklerin AKŞ (P<0.05), sKr (P<0.005), UAE P<0.0005) ve hipertansif kadınların Hb, b2m P<0.005), VKİ, UP (P<0.0005), UA, UAE, NAG p<0.00005) değerleri artmış bulundu. Çalışmamızda, renal vasküler fonksiyonların HT'nun erken evresinde " jzulduğunu, erkeklerin sistemik vasküler, kadınların renal vasküler bozulmaya daha yatkın olduğunu, obezite, sigara, tuzla vasküler bozulmanın arttığım gözledik.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.