2003, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-169
HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, hemodiyaliz, sürekli ayaktan periton diyalizi, ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında hipertansiyon (HT) en önemli morbidite ve mortalite sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında kan basıncı (KB) kontrolünün hemodiyaliz (HD) hastalarına göre daha yeterli olabileceği belirtilmektedir. Ancak, HD ve SAPD hastalarında KB kontrolü ile ilgili veriler çelişkilidir.

Çalışmamızda, yaş, cinsiyet, ve böbrek yetmezliği sebepleri eşleştirilmiş, HD ve SAPD hastalarında KB kontrolünün yeterliliği araştırılmıştır. Kan basıncı ölçümleri HD hastalarında 48 saat süreyle, SAPD hastalarında ise 24 saat süreyle ambulatuar kan basıncı monitörizasyon (AKBM) aleti ile yapıldı.

Çalışmaya 25 HD hastası (13 erkek, 12 kadın; ortalama yaş 47.1.±14.8 yıl; ortalama diyaliz süresi 39.1 ± 51.4 ay ) ve 25 SAPD hastası (13 erkek, 12 kadın; ortalama yaş 46.7 ± 14.1 yd; ortalama diyaliz süresi 27.5 1 16.1 ay ) dahil edildi. HD grubunda 12 (%48) hasta, SAPD grubunda ise 16 (%64) hasta antihipertansif tedavi almakta idi (p=0.51). Ortalama 24-saat, gündüz ve gece periyodlarında sistolik (SKB) ve diyastolik (DKB) kan basınçları SAPD grubunda HD grubundan anlamlı olarak yüksekti. Yirmi dört saatlik KB ortalamaları dikkate alındığında, DKB kontrolsüz hasta oram (<85 mm Hg) SAPD hasta grubunda anlamlı olarak yüksekti (%72 ve %32; p=0.01).

Sonuçlarımız benzer sayılarda antihipertansif ajan kullanmalarına rağmen HD hastalarında KB kontrolünün SAPD hastalarına göre daha iyi yapılabildiğini göstermektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.