2009, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-014
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan Cerrahi Teknikler ve Sonuçları
Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi AD, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Arteriyovenöz fistül, Hemodiyaliz

AMAÇ: Arteriyovenöz fistüller, kronik böbrek hastalarında diyaliz girişimi için en önemli seçeneklerden biridir. Çalışmamızda, diyaliz ihtiyacı olan kronik böbrek hastalarında oluşturulan arteriyovenöz fistüller (AVF) için uygulanan cerrahi yöntemleri ve bunların erken dönem sonuçlarını tartışmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışma, kliniğimizde 01 Ocak 2007-23 Ekim 2008 tarihleri arasında kronik böbrek hastalarında hemodiyaliz girişimi için arteriyovenöz oluşturulan 271 (%60)'i erkek, 183 (%40) ü' kadın olan 454 hastayı kapsamaktadır. Ortalama yaş 53.3 (11-100) yıldır. Radyosefalik fistül 279 (%61.4) hasta ile ilk sırada yer almaktadır.

BULGULAR: Toplam 14 (% 3) hastaya, politetraflouroetilen (PTFE) greft kullanılarak antebrakiyal loop interpozisyonu uygulandı. Bu hastalardan operasyondan sonraki ilk bir yıl içinde greft trombozu gelişen üçünde grefte trombektomi yapıldı. Operasyon sonrası erken dönemde palmar grup kaslarda motor kayıp gelişen aynı grupta yer alan bir diğer hastada ise cerrahi revizyona rağmen 1. ve 2. parmak amputasyonu kaçınılmaz cerrahi girişim olarak karşımıza çıkmıştır.Yedi hasta akut disfonksiyon, 6 hasta ise kanama nedeniyle revizyona alınmıştır.

SONUÇ: Arteriyovenöz fistüller, hemodiyaliz girişimi için, uygulayan ve hasta açısından oldukça önemli bir konforu sağlamaktadır. Disfonksiyone fistüllerde ise, hemen antekübital bölge kullanılmamalı, açılmış olan fistülün mümkünse hemen proksimali değerlendirilmelidir. Prostetik greftler alternatif yöntem olarak tutulmalı yüzeyel otolog venler ilk seçenek olarak düşünülmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.