2009, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-081
Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK1, Melda DİLEK2, Tekin AKPOLAT2, Nurol ARIK2, Kuddusi CENGİZ2, Zelal ADIBELLİ2, Ozan ÖZKAYA3, Belma DURUPINAR4, Necla EREN TÜLEK5, Murat DANACI6, Levent CEYLAN2, Şaban SARIKAYA1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üroloji, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nefroloji, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pediyatrik Nefroloji, Samsun, Türkiye
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Samsun, Türkiye
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon, Samsun, Türkiye
6Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyodiyagnostik, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Transplantasyon, Böbrek yetmezliği

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde böbrek nakli, hem sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesini artırması nedeniyle artan sıklıkta tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, 2005 yılı Ekim ayında Üniversitemiz Böbrek Nakli Merkezi'nde başlatılan böbrek nakli programında Ocak 2009'a kadar nakil yapılan hastaların klinik ve laboratuvar izlemlerini sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ortalama yaşı 32,4±10,9 yıl olan 79 hastaya (45 erkek, 34 kadın) böbrek nakli yapıldı. Hastaların renal replasman tedavi süresi ortalama 34,7±40,3 aydı. Hastaların 12'si preemptif dönemdeydi. Vericilerin (35 erkek, 44 kadın) yaş ortalamaları 41,2±14,5 yıldı. Alıcı ve verici HLA uyumsuzluğu ortalama olarak 3,2±1,4 idi.

BULGULAR: Posttransplant izlem süresi ortalama 19±11,6 aydı. Hastalardan 15'ine 9 adet kadavradan nakil yapıldı, bu kadavraların yedi tanesi son 12 ay içinde bağışlandı. Altmış dört hastaya canlıdan böbrek nakli yapıldı. Canlı vericilerin 40'ına laparoskopik, 24'üne açık donör nefrektomi uygulandı. Soğuk iskemi süresi kadavra vericili nakillerde ortalama 686±289,6 dk idi. Fonksiyone greftli 76 hastanın serum kreatinin ortalamaları 1. ayda 1,24±0,55 mg/dl, 12. ayda 1,23±0,47 mg/dl bulundu. Her alıcıya standart olarak 12 cm 4.8F double-J kateter yerlestirildi, ortalama 21,7±5,7 günde çekildi. On hastada, sekizinde biyopsi ile kanıtlanmış, akut rejeksiyon izlendi ve dokuzu antirejeksiyon tedaviye yanıt verdi. Posttransplant dönemde lenfosel dört, venöz tromboz iki, arteryel tromboz iki, arteryel stenoz bir, üriner kaçak bir, üreter darlığı bir, hematom iki, yara enfeksiyonu altı hastada gözlendi. Primer işlevsizlik gelişen bir hastaya ve pediatrik kadavra donörden ‘en-bloc' böbrek nakli yapılan başka bir hastaya, vasküler problemler nedeniyle greft nefrektomi yapıldı. Bir olgu ise erken dönemde kaybedildi.

SONUÇ: Hastalarımızın ilk üç yıllık sağkalım oranları her yıl için %99 iken, greft sağkalımları aynı dönemler için %96 olarak hesaplanmıştır. Bunların yanında, son bir yıl içinde kadavra bağış oranının artması programın başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca preemptif nakillerin oranının % 15 olması da sevindiricidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.