2009, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102
Böbrek Nakilli Hastada Simvastatin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Rabdomyoliz
Hüseyin ATALAY1, İbrahim GÜNEY1, Mihriban ARSLAN2, Halil Zeki TONBUL1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji, Konya, Turkey
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Rabdomyoliz, Simvastatin

Uzun dönemde renal transplant alıcılarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen en sık sebep kardiyovasküler hastalıklardır. Canlı donörden Almanya'da 14 yıl önce böbrek nakli yapılan 63 yaşındaki kadın hastanın diabetes mellitus, hiperlipidemi ve hipertansiyon tanıları vardı. Hastaya bu ülkedeki takiplerinde hiperlipidemisi nedeniyle de simvastatin 80 mg eklenmişti. Hastanın biyokimyasal parametrelerinde serum CPK: 27336 u/L, CK-MB: >300 ng/ mL, myoglobin >4000 ng/mL, üre: 284 mg/dL, kreatinin: 5,1 mg/dL, siklosporin düzeyi:145,6 saptandı. Yaklaşık 25 günlük takibinde serum CPK, CK-MB, myoglobin değerleri normal seviyelere gelmesine rağmen böbrek fonksiyon testleri yüksek seyretmesi üzerine kronik rejeksiyon kabul edildi. AV fistül açılarak kronik hemodiyaliz programına alındı. Sonuç olarak; böbrek nakilli hastalarda simvastatin ciddi yan etkilere neden olabilir; kullanılacağı zaman doz ayarlamasında çok dikkatli olunmalı ve rabdomyoliz açısından yakından izlenmelidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.