2005, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-017
Kronik Böbrek Yetersizliğinde Dipiridamol Kullanımı PTH Direncini Artırabilir
Mustafa Balal1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir2, Neslihan Seyrek1, İbrahim Karayaylalı1
1Department of Nephrology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Biostatistics, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
Anahtar Sözcükler: Dipiridamol, PTH, böbrek yetersizliği

Vazodilatör olarak kullanılan dipiridamol renal fosfat geri emilimini artırabilir. Bu çalışmada, stabil renal fonksiyonlu prediyaliz dönemindeki hastalarda dipiridamolün Ca, P metabolizması, PTH, renal fonksiyonlar ve elektrolitler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Stabil renal fonksiyonlu, prediyaliz dönemindeki 30 olgu aldıkları ilaçlar ve diyetleri değiştirilmeden çalışmaya dahil edildi. Olguların tedavi öncesi (I) serum BUN, kreatinin, sodyum, potasyum, klor, Ca, P, magnezyum, PTH, Vitamin D3, kreatinin klirensi, idrar BUN, Cr, Na, FENa, Ca, P ve total fosfat reabsorpsiyonu değerlendirildi. Bu parametrelere 4 haftalık dipiridamol tedavisi sonrası (II) ve ilaç kesildikten 4 hafta sonra (III) tekrar bakıldı. Her 3 ölçümde PTH dışındaki parametrelerde farklılık yoktu. PTH için I, II ve III. Ölçümlerde ortalama değerler sırası ile 152.2±124.1, 230.7±196.6, 210.9±163.2 pg/mL idi. PTH I-II ve I-III arasındaki farklılıklar anlamlı idi (p<0.05). Fakat, II ve III. ölçümler arasındaki farklılık anlamlı değildi.

Sonuç olarak, dipiridamol renal fonksiyonlar, serum Ca, P ve Vitamin D3 düzeylerini değiştirmeden serum PTH düzeylerini artırmıştır. Bu etki dipiridamol kesildikten sonraki 4 hafta süresince devam etmiştir. Dipiridamolün PTH üzerindeki bu etkisi sekonder hiperparatiroidili olgularda incelenmeli ve prediyaliz dönemdeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.