2005, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-025
Van İlindeki Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları
Hayriye Sayarlıoğlu1, Reha Erkoç1, Cevat Topal1, Ekrem Doğan1, Süleyman Özen2, İrfan Bayram2, Serdar Uğraş2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Van
Anahtar Sözcükler: Glomerülonefrit, epidemiyoloji, böbrek biyopsisi

Glomerülopatilerin sıklıkları bölgelerin coğrafyasına ve gelişmişliğine göre değişebilir. Bölgemizdeki erişkin nefropati profilini saptamak için Ocak 1997-Aralık 2003 arasında yapılan böbrek biyopsileri retrospektif olarak incelendi. Yüz yirmi dokuz olgunun (E 63, K 66, ort. yaş 32.2±15.6) 115'inde yeterli materyal elde edilebildi. Lupus nefriti en fazla görülen glomerülopati idi (%23.3). SLE çıkarıldıktan sonra yapılan sıralamada membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) %27.6 ile en sık tanı konan glomerülonefrit olarak saptandı. Yüksek lupus nefriti insidansı, muhtemelen SLE tanısı almış hastalardaki rutin biyopsi yaklaşımımızdan kaynaklanmakta iken, MPGN'nin yüksek oranda bulunması ülkemiz şartlarında tanımlanamayan infektif ajanların glomerülonefrit patogenezinde halen önemli rol oynadığını düşündürmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.