2005, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-031
Konya İli ve İlçelerinde Hemodiyalize Giren Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
İbrahim Güney, Lütfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Hüseyin Atalay, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Konya
Anahtar Sözcükler: Yaşam kalitesi, hemodiyaliz, SF-36

Amaç: Bu çalışmada, Konya'daki HD hastaların demografik-klinik- laboratuvar özellikleri ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Ortalama yaşları 47.8±15.6 yıl olan 511 hasta (279 erkek, 232 kadın) çalışıldı. Hastalara yaşam kalitelerini değerlendirmek için SF-36 testi uygulandı ve ortalama fiziksel ve mental komponent skorları hesaplandı.

Bulgular: Ortalama fiziksel komponent skoru 47.2±23.1 ve ortalama mental komponent skoru 53.2±21.1 idi. Fiziksel ve mental komponent skorları ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma durumu, serum albümin ve Hb düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardı. Bundan başka fiziksel ve mental komponent skorları ile serum albümin ve Hb düzeyleri arasında pozitif korelasyon tespit edilirken, aynı skorlarla yaş arasında negatif korelasyon bulundu.

Sonuç: Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve morbidite-mortalite arasında önemli ilişki olduğu için, diyaliz hastalarının sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri periyodik olarak değerlendirilmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.