2005, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak Performans ile Bipedal Biyoimpedans Analiz Verileri Arasındaki İlişki
Enes Murat Atasoyu1, Namık Özmen2, Eralp Ulusoy2, Suat Ünver1, T. Rıfkı Evrenkaya1
1Department of Nephrology, Gülhane Military Academy of Medicine Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Gülhane Military Academy of Medicine Haydarpaşa Training Hospital İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Total vücut suyu, bipedal biyoelektrik impedans analizi, kardiyak performans, hemodiyaliz

Son zamanlarda, total vücut suyunun (TVS) hipertansiyon ve kardiyak morbidite ile ilişkisi nedeniyle hemodiyaliz (HD) hastalarında prognostik önemi olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, HD hastalarında HD seansı öncesi ve sonrasında bipedal biyoelektrik impedans analizi (BP-BİA) ile ölçülen TVS değişiklikleri ve ekokardiyografi ile belirlenen morfolojik ve fonksiyonel kardiyak değişiklikleri değerlendirmektir.

Bu çalışmaya, en az altı aydır düzenli HD tedavisi gören, klinik olarak stabil 20 erişkin HD hastası (13 erkek, 7 kadın; ortalama yaş [yıl]: 60 ± 15.6) alınmıştır. Diyaliz öncesi ve sonrasında TVS hesaplaması için Watson formülü (TVS-W) ve BP-BİA (TVS-BP-BİA) kullandık. Ekokardiyografik ölçümler pre- ve post-diyaliz periyotta yapıldı.

Diyaliz sonrası vücut ağırlığı, TVS-W ve TVS-BP-BİA’da anlamlı düşüş gözlendi. Diyaliz seansı sonrası LVIDD, LVEDV, LVESV, LAD, RAD, SV ve CO ölçümleri belirgin şekilde düşüş gösterdi. Ejeksiyon fraksiyonu ve kalp hızında HD sonrasında anlamlı değişiklik olmadı. Pre- ve post-diyalitik periyotta TVS-BP-BİA değerleri, kalp odacığı çapları ve fonksiyonları ile korelasyon göstermedi.

Normal sol ventrikül fonksiyonlarına sahip, hemodinamik olarak stabil hastalarda, diyaliz sırasında TVS’deki azalma kalp odacıklarının çaplarında küçülmeye neden olmaktadır. BP-BİA TVS ölçümünde kullanılabilen basit bir yöntemdir. Bu çalışmada ayrıca, preve post-diyalitik periyotta kalp odacıkları çaplarında ve TVS-BP-BİA arasında korelasyon gözlenmedi.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.