2005, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-084
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
Anahtar Sözcükler: Anemi, kardiyovasküler hastalık, hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği, sol ventrikül hipertrofisi

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda artmış mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Bu hastalarda sıkça gelişen aneminin, sol ventrikül hipertrofisi (SVH) ve konjestif kalp yetmezliğine yol açtığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, hedef hemoglobin (Hb) değerinin kardiyak etkilerini değerlendirmek üzere, Hb değeri normal ve düşük olan iki grup kronik hemodiyaliz hastasının SV fonksiyonlarını, ekokardiyografi ile değerlendirdik. Mortalite için bağımsız risk faktörü olan SVH'yi gösteren SV kitle indeksi (SVKİ) ve rölatif duvar kalınlığı değerleri (RDK); Hb değeri düşük olan grupta, Hb değeri normal olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (SVKİ için p< 0.05, RDK için p< 0.05). Ayrıca ejeksiyon fraksiyonu (EF), Hb değeri düşük olan grupta normal sınırlarda olmasına rağmen, Hb değeri normal olan grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü (p<0.05). Çalışmamızda aneminin hemodiyaliz hastalarında SVH ve EF üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gözlemledik ve kardiyovasküler hastalık gelişmeden anemi önlenebilirse bunun mortalitede azalma ile sonuçlanacağını düşünmekteyiz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.