2008, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-118
Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
Aydın Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji BD, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Kayseri
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji BD, Ankara
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Medikal Onkoloji BD, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, cilt kanseri, jinekolojik kanserler, lenfoma, malignite

Amaç: Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 05.05.1994 ile 31.01.2008 tarihleri arasında takip edilen böbrek nakli yapılmış hastalarda malignite gelişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Böbrek nakli yapılmış 123 hasta arasında malignite saptananlar çalışmaya alındı.

Bulgular: Böbrek verici kaynağı 77 (%62.6) olguda canlı, 46 (%37.4) olguda ise kadavraydı. Hastaların yaşları 17 ile 65 yaş arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 32.3 ± 7.6 yıldı. Nakil sonrası 9 (%7.3) olguda malignite gelişti. Malignite gelişen bu dokuz olgunun dördünde lenfoma, üçünde cilt kanseri, birer hastada ise over ve serviks kanseri saptandı. Lenfoma gelişen olgulara kemoterapi verildi. Cilt, over ve serviks kanseri gözlenen olgular ise opere edildi. Daha sonra bu olguların immunsupresif ilaçlarının dozları azaltıldı ya da başka bir immunsupresif ilaç ile değiştirildi. Nakil sonrası malignite gelişen olgulardan lenfomalı iki hasta enfeksiyona bağlı kaybedilirken, diğer hastalar fonksiyone greft ve tam remisyon ile takip edilmektedir.

Sonuç: Böbrek naklinden sonra malignite gelişimi genel popülasyona göre daha sık olarak gözlenmiştir. Gelişen bu maligniteler ise lenfoma, cilt kanserleri ve jinekolojik kanserler olarak saptanmıştır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.