1995, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA SERBEST KARNİTİN DÜZEYLERİ VE KARNİTİN TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
Dr. Çetin Özener1, Dr. Bülent İIçöl1, Dr. Yasemin Budak2, Dr. Kaya Emerk2, Dr. Emel Akoğlu1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları, İSTANBUL
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Karnitin, Lipid profili, Hemodiyaliz

Kamilin uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri iç zarından geçişinde görev alan bir amino asit türevidir. Son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize giren hastalarda plazma ve doku karnitin düzeylerinin sağlıklı bireylere göre düşük olduğu bilinmektedir.

Karnitin tedavisi ile bu hasta populasyonunda sık görülen dislipidemilerde düzelme sağlanabileceği ileri sürülmektedir.

Bu çalışmada en az 1 yıldır hemodiyalize girmekte olan 17 hastada (10 kadın, 7 erkek) 16 hafta süre ile 1 gram/gün Karnitin uygulanmasının plazma serbest karnitin, Total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein A-l ve apolipoprotein B-100 düzeylerine etkisi incelendi. Serbest karnitin düzeylerinde önemli yükselme, total kolesterol, LDLkolesterol ve apolipoprotein B-100 düzeylerinde önemli düşme gözlenirken trigliserid, HDL-kolesterol ve apolipoprotein A-l düzeylerinde önemli değişiklik olmadı.

Bu sonuçlar hemodiyaliz hastalarının morbidite ve mortalitesinde önemli bir yer tutan koroner arter hastalığının major bağımsız risk faktörlerinden biri olan dislipideminin tedavisinde diğer tedavi modaliteleri ile birlikte kamilinin de yeri olabileceğini göstermektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.