2010, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-093
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-α ve TGF-β Üzerine Etkilerinin Araştırılması
DOI Turk Neph Dial Transpl 19;2, 88-93. doi: 10.5262/tndt.2010.1002.63
Funda TÜRKMEN1,4, Gülbu IŞITMANGİL2, İbrahim BERBER3, Can SEVİNÇ1, Emre ERİŞKON1, Serdar DEMİRAL3, Ali ÖZDEMİR1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Servisi, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transplantasyon Ünitesi, İstanbul, Türkiye
4Fresenius Diamed Diyaliz Merkezi İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Atorvastatin, Sitokin

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, atorvastatinin pro- ve anti-inflamatuar sistem üzerine etkisini kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında immünolojik açıdan değerlendirmekti.

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza düzenli HD tedavisi altındaki yaş ortalaması 48,5 ± 12,8 ve diyaliz yaşı 12,0 ± 4,3 yıl olan 31 hasta (19 erkek, 12 kadın) alındı. Haftada 3 gün Fresenius 4008-B ile 4 saat hemodiyaliz tedavisi, Fx80 ile Kt/V >1.4 olacak şekilde planlandı. Prediyaliz ve postdiyaliz hasta serumlarında IL-6, IL-10, TNF-α, TGF-β sitokin düzeyleri atorvastatin tedavisinden önce ve 8 hafta 40 mg/gün tedavi aldıktan sonra ELISA yöntemi ile çalışıldı.

BULGULAR: HD girişte ve çıkışta; atorvastatin öncesi ile atorvastatin sonrası IL-6 ve IL-10 ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Hemodiyalize girişte; atorvastatin öncesi TNF-α ve TGF-β düzeyleri sonrasına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış göstermektedir (p<0,01). HD çıkışta aynı şekilde atorvastatin öncesi TNF-α ve TGF-β düzeyleri sonrasına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış göstermektedir (p<0,01). Atorvastatin tedavisi öncesinde hemodiyalize giriş ile çıkış IL-6 ve IL-10 ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Atorvastatin tedavisi öncesinde HD giriş- çıkış TNF-α ve TGF-β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Atorvastatin tedavisi sonrasında HD giriş-çıkış IL-6 ve IL-10 ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Atorvastatin tedavisi sonrasında hemodiyalize giriş-çıkış TNF-α ve TGF-β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).

SONUÇ: Hemodiyaliz etkisi ile proenflamatuvar sitokinlerde (IL-6 ve TNF-α) ve antienflamatuvar sitokinlerde (IL-10 ve TGF-β) istatistiksel olarak anlamlı artış meydana gelmesine rağmen atorvastatin kullanımı ile yalnızca TNF-α ve TGF-β'daki hemodiyalize bağlı yükselme baskılanmıştır. Önemli bir proinflamatuar sitokin olan TNF-α'nın baskılanması, atorvastatinin anti-inflamatuar etkisini desteklemesi yönünden önem taşımaktadır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.