2010, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-129
Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar
DOI Turk Neph Dial Transpl 19;2, 124-129. doi: 10.5262/tndt.2010.1002.69
Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Şevket Tolga TOMBUL, Cansu BOZACI, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Çoklu renal arter, Postoperatif komplikasyonlar

AMAÇ: Çoklu arterli böbreklerin nakli teknik olarak daha zordur. Bu nedenle vasküler ve ürolojik komplikasyon riski fazladır. Bu retrospektif incelemede çoklu renal arterli böbreklerle yapılan nakil sonuçları ve cerrahi komplikasyonların araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 1991-2009 yılları arasında böbrek nakli yapılmış ve çoklu renal arteri olan 39 hastanın dosyaları retrospektif olarak taranmış, graft fonksiyonları, cerrahi teknik, vasküler ve ürolojik komplikasyonlar kaydedilmiştir.

BULGULAR: Toplam 39 olgunun 34'ünde 2, 4'ünde 3, 1'inde 4 renal arter vardı. Renal artere ve alıcının anatomisine bağlı olarak pek çok farklı cerrahi teknik kullanılmıştır. Olguların 16'sında (%41,0) renal arterler in situ ayrı, 12 sinde (%30,8) ex vivo yan-yana pantalon rekonstrüksiyonu yapıldıktan sonra tek renal arter olarak anastomoz edilmiştir. Postoperatif vasküler komplikasyon 3 hastada gözlenmiştir. Bir olguda renal ven trombozuna bağlı nefrektomi yapılmış, 1 olguda renal arter darlığı, 1 olguda ise renal arterden kanama gözlenmiştir. Ürolojik komplikasyon sadece 1 olguda üreter alt uçtan idrar kaçağı olarak gözlenmiş, cerrahi olarak onarılmıştır. İki olguda böbrek 2. ve 4. ayda gelişen rejeksiyon sonucu kaybedilmiştir. Hasta sağkalımı %100 olup, 1, 6, 12 aylık graft sakalımı sırasıyla %97, %90 ve %90 olarak bulunmuştur.

SONUÇ: Çoklu renal arterli olgularda cerrahi risk daha yüksek olmasına rağmen dikkatli cerrahi yaklaşım ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Cerrahi tekniğin şekline böbreğin ve alıcının damar yapısına göre karar verilmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.