2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-173
Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Mikrocerrahi ile Oluşturulan Arteriovenöz Fistüller
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.03
Ömer ULULAR1 Kanat ÖZIŞIK1, Zeki TEMİZTÜRK1, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL2, Özlem ERDOĞAN2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Arteriovenöz fistül, Hemodiyaliz, Çocuk, Mikrocerrahi

AMAÇ: Bu çalışmada mikrocerrahi ile bir cerrah tarafından çocuk hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriovenöz fistüllerin (A-V) açıklık oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Şubat 2001 ile Aralık 2009 tarihleri arasında mikrocerrahi yöntemler kullanılarak çocukluk çağı hastalarında oluşturulan A-V fistüller yaş, cinsiyet, açık kalma süresi ve komplikasyonlar açısından incelendi.

BULGULAR: Çalışmada izlenen 47 hastanın 27'si erkek, 20'si kız olup erişim tarihindeki yaş ortalamaları 10±3'tür. 47 hastaya toplam 62 adet fistül açılmıştır. Hastaların 13'üne ikinci kez fistül açılmış, 1 hastaya üç kez fistül açılmıştır. İki hastaya erken dönem tıkanıklıktan dolayı embolektomi uygulanmış ve açıklık sağlanmıştır. Altı fistül (%9,7) hiç çalışmayıp, 56 tanesi (%90,3) işlev görmüş, işlev görenlerden 9 tanesi (%15) belli bir süre sonra çalışmayıp yeni fistül açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışan A-V fistüllerin ortalama açık kalma süresi 19±16 aydır. A-V fistüllerin açık kalma süreleri hastaların yaşları ile kıyaslandığında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05).

SONUÇ: Mikrocerrahi kullanımı çocukluk çağı hemodiyaliz hastalarında açık kalma süresini arttırabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.