2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 186-191
Kronik Böbrek Hastalığı olan Hastalarda Spironolaktonun Diastolik Kalp Fonksiyonlarına Etkisi
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.06
Erkan ŞENGÜL1, Tayfun ŞAHİN2, Çiğdem ÇAĞLAYAN3, Ahmet YILMAZ1
1Kocaeli Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Spironolakton, Diastolik fonksiyon bozukluğu, Kronik böbrek hastalığı, Aldosteron

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda spironolaktonun diastolik kalp fonksiyonları üzerindeki etkisini doku Doppler ekokardiyografi ile incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışmaya 24 hasta (11 E, 13 K) alındı. Kronik böbrek hastalığı etiyolojisi 14 hastada (%58) diabetes mellitus idi. Tedavi öncesi biyokimya ve 24 saatlik idrarda proteinüri analizleri, kan basıncı ölçümü ve doku Doppler ekokardiyografi incelemesi yapıldı. Daha sonra tedaviye 25 mg/gün spironolakton ilave edildi. Serum potasyum düzeyi 1. ve 4. haftada kontrol edildi. Sekiz haftalık tedavi sonrasında tüm analizler tekrarlandı. İstatistiksel analizler SPSS ver. 13 ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Doku Doppler ekokardiyografi ile tedavi öncesi ve tedavi sonrası lateral deselerasyon zamanı, sağ ventrikül deselerasyon zamanı ve anterior Am değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu (sırasıyla, P=0,010, P<0,001, ve P=0,046). Sistolik ve diastolik kan basınçları anlamlı olarak azaldı (sırasıyla, P=0,006 ve P=0,003). Serum potasyum düzeyi anlamlı düzeyde arttı (P=0,001). 24 saatlik idrarda protein atılımı anlamlı olarak azaldı (P=0,001).

SONUÇ: Bu çalışma, spironolaktonun kronik böbrek hastalığı olan hastalarda diastolik kalp fonksiyonlarını düzeltebileceğini göstermektedir. Hiperpotasemi tedavinin en önemli yan etkisidir. Spironolaktonun diastolik kalp fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.