2010, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 192-198
Kronik Böbrek Hastalarında Endotel İşlev Bozukluğu ve Serum Pentraxin-3 Düzeyleri
DOI 10.5262/tndt.2010.1003.07
Elvan ŞAHİN1, Fatih BULUCU1, Murat KARAMAN1, Ahmet Seyid AY1, Mutlu SAĞLAM3, Erdinç ÇAKIR4, Mahmut İlker YILMAZ2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Endotel işlev bozukluğu, Pentraxin-3, Kronik böbrek hastalığı

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığında (KBH) morbidite ve mortalitenin en önemli nedenini kardiyovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Endotel işlev bozukluğu ve enflamasyon KBH'da kardiyovasküler hastalık gelişimine katkıda bulunur. Enflamasyon belirteci olmaya aday yeni bir belirteç olan Pentraxin-3 (PTX- 3) birçok farklı hücreden salınmaktadır. Amacımız KBH olanlarda endotel işlev bozukluğu ile plazma PTX-3, serum hs-CRP düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: KBH olan 125 hasta çalışmaya alındı. Hastalar K/DQOI kılavuzunda belirlenen glomerüler filtrasyon hızına (GFH) göre 5 gruba ayrıldı. Kontrol olarak 25 sağlıklı kişi çalışıldı. Çalışmaya alınan tüm kişilerden venöz kan örneği alındı, detaylı metabolik panele ek olarak plazma PTX-3 ve serum hs-CRP düzeyleri ölçüldü. Endotel işlev bozukluğu çalışmaya katılan tüm kişilerden elde edilen endotel bağımlı vazodilatasyon (EBVD) değeri ile değerlendirildi.

BULGULAR: EBVD düzeyleri bütün evrelerde belirgin olarak azalmaktaydı. KBH evresi ilerledikçe EBVD değeri de paralel olarak o kadar azalmaktaydı. Plazma PTX-3 düzeyi evre 1-2-3 hastalarda kontrollerden farksız iken diğer gruplarda belirgin olarak daha yüksek saptandı. Ek olarak hsCRP düzeyleri KBH'nın tüm evrelerinde belirgin olarak artmaktaydı. EBVD ve GFH arasında belirgin pozitif bir korelasyon saptandı (r=0,762, p<0,001). EBVD ve PTX-3 arasında da negatif bir korelasyon (r=- 0,414, p<0,001) kadar EBVD ve hs-CRP arasında da belirgin negatif korelasyon (r=-0,546, p<0.001) saptandı.

SONUÇ: Sonuçlar KBH'da endotel işlev bozukluğu ile hem PTX-3 hem de hs-CRP düzeyleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.